Regulamin IV edycji konkursu INTERSTUDENT

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Partnerem Konkursu jest Parlament Studentów RP

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w środowisku lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy ds. międzynarodowych, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową lub faxem (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 21 października 2013. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną lub faksem do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
fax: 22 629 16 17 ; e-mail: j.lysik@perspektywy.pl

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktorskie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, organizowanej w ramach Gali Nagród Studenckich Parlamentu Studentów RP 8 listopada 2013 r. w klubie Palladium w Warszawie.

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze Study in Poland oraz poprzez patronów medialnych.

Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Fundator nagród