Newsletter Study in Poland

Prezydium KRASP apeluje o zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

Obradowało pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dokonano przeglądu najpilniejszych spraw szkolnictwa wyższego oraz powołano przewodniczących komisji KRASP, m. in. prof. Marek Tukiendorf został powołany na funkcję przewodniczącego  Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Nowością jest Komisja ds. Akredytacji i Rankingów, której przewodniczy prof. Tomasz Szapiro.

Obradom przewodniczył, prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu wziął udział dr Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas spotkania omówiono zasady działalności KRASP w nowej kadencji, w tym organizację działalności bieżącej oraz reprezentowanie KRASP w instytucjach i organizacjach działających w kraju. Poruszona została także kwestia polityki informacyjnej, w tym komunikowanie się ze środowiskiem akademickim oraz kształtowanie wizerunku KRASP na zewnątrz. Przyjęto uchwałę w sprawie w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Prezydium KRASP powołało przewodniczących komisji stałych KRASP. Pełny skład władz KRASP dostępny jest na stronie: http://www.krasp.org.pl/pl/wladze/wladze_krasp

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin przedstawił założenia dotyczące strategii i planowanych zmian w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz nakreślił plany utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

www.krasp.org.pl