Study in Poland

Narada konsultacyjna 2019
uczelni uczestniczących w programie Study in Poland

łódź, 28 czerwca 2019


Organizator: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
Uczelnia-Gospodarz: Uniwersytet Łódzki
Adres: Pałac Biedermanna,
ul. Franciszkańska 1/3, Łódź (mapa)Polskie uczelnie o umiędzynarodowieniu
Narada konsultacyjna "Study in Poland" w Łodzi

Coroczna Narada konsultacyjna uczelni biorących udział w programie "Study in Poland" odbyła się 28 czerwca na Uniwersytecie Łódzkim, w Pałacu Biedermanna. Jej otwarcia dokonał prof. dr hab. Paweł Starosta, prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej wraz z Waldemarem Siwińskim, prezesem Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

W trakcie spotkania dokonano tradycyjnie podsumowania programu „Study in Poland” za rok 2018/19 (uczestniczy w nim 51 podmiotów: uczelni oraz programów promocji miast) i omówiono aktualne działania międzynarodowe. O polityce umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego mówił prof. dr hab. Paweł Starosta, prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej. Podkreślił, że na uczelni studiuje ponad dwa i pół tysiąca studentów z zagranicy, reprezentujących 95 różnych narodowości, a społeczność akademicka budowana jest na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej. Uczelnia rozwija aktywnie współpracę z innymi ośrodkami międzynarodowymi oraz projekty badawcze i edukacyjne.

Umiędzynarodowienie wiąże się nierozerwalnie z pozycją uczelni w światowych rankingach i budowaniem prestiżu. Dlatego jednym z głównych punktów narady był temat dot. „International Visibility Project”. O założeniach projektu mówił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy”. International Visibility Project (IntVP) to dwuletni projekt "doskonałości akademickiej", mający na celu zwiększenie postrzegalności (visibility) i budowania wizerunku uczelni na arenie międzynarodowej oraz podniesienie pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach. W ramach projektu zostaną przeprowadzone audyty rankingowe uczelni uczestniczących w projekcie. Ponadto zostaną m.in. zorganizowane seminaria, specjalistyczne raporty na temat rankingów akademickich i ich metodologii, międzynarodowe konferencje z szerokim udziałem ekspertów reprezentujących główne światowe organizacje rankingowe.

Julia Łysik z Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zaprezentowała działania podjęte w ramach programu „Study in Poland” w mijającym roku akademickim 2018/19. Uczestnicy programu "Study in Poland byli obecni m.in. na targach edukacyjnych w Kijowie, Moskwie, Stambule, Almatach i we Lwowie. W ramach projektu uczelnie mogły wziąć udział w warsztacie dla agencji rekrutacyjnych “Discover Poland as a New Education Destination”, Polsko-Białoruskim Konsorcjum Szkół Wyższych"EU - Belarus: Opportunities for Youth", czy ICEF Berlin Workshop. Przygotowany został raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” oraz konkurs na najlepszych studentów zagranicznych „Interstudent”. Jednocześnie prowadzone są bieżące działania promocyjne dla uczelni w informatorach „Study in Poland”, serwisie internetowym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim, newsletterze i poprzez aplikacje mobilne.

W kwestię umiędzynarodowienia wpisuje się rozwój współpracy z uczelniami w Kazachstanie i na Białorusi. Działania wspierające ten rozwój są podejmowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która zorganizowała dla uczelni w grupie „Study in Poland” wyjazd studyjny do Kazachstanu na Międzynarodowe Targi Edukacyjne 2018 w Astanie, Atyrau, Szymkencie i Almatach. Targi te zgromadziły ponad 200 uczelni z 34 krajów świata, a odwiedziło je ponad 60 000 osób. Dr Wojciech Marchwica, koordynator projektów w Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Kazachstan jest jednym z trzech priorytetowych kierunków zagranicznej aktywności „Study in Poland”, a liczba studentów z tego kraju w Polsce wzrasta. Staje się to szczególnie ważne na tle coraz bardziej odczuwalnego niżu demograficznego na "tradycyjnych" dla Polski rynkach promocji zagranicznej - Ukrainie, Białorusi, a także Rosji. Opinię tę potwierdziła Saule Turginbekova z Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce, która była specjalnym gościem narady.

Z kolei o wspólnych inicjatywach polsko-białoruskich mówił dr hab. Paweł Mickiewicz, kierownik Zakładu Doradztwa w Agrobiznesie, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zaznaczył on, jak ważna jest obecnie współpraca z Białorusią. Wynika to z faktu, że dynamicznie rośnie liczba Białorusinów przyjeżdżających do Polski na studia. Ważne jest, aby tę szansę wykorzystać. Przykładem działań mających za zadanie zbliżyć do siebie uczelnie z obu tych krajów jest Polsko-Białoruskie Konsorcjum Szkół Wyższych w skład którego wchodzi kilka uczelni ze strony polskiej (w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) i białoruskiej.

W rozwój współpracy z tymi krajami wpisuje się także sztandarowy projekt Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” - Perspektywy Women in Tech Summit 2019. Joanna Maraszek przedstawiła założenia II edycji tego wydarzenia. Zakłada ono m.in. promocję kierunków technicznych i studiów IT w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Udział w Summicie wezmą nie tylko studentki z uczelni z tej części świata, ale również kadra naukowa.

Za sukcesami uczelni kryją się także działania promocyjne i marketingowe. Konieczna zatem jest, zdaniem Anny Kiryjow-Radzkiej, prezes zarządu, Stowarzyszenia PRom, synergia działań promocyjnych uczelni. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz w obliczu zmian i wynikających z nich problemów. XXXIV Konferencja „PRom”, która odbędzie się w marcu 2020 roku, będzie okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie. Z kolei Radosław Łyko, przewodniczący Erasmus Student Network Polska, podkreślił znaczenie współpracy instytucji partnerskich. Jednocześnie zachęcił do podejmowania wspólnych działań na rzecz mobilności akademickiej i internacjonalizacji.

O roli Centrum Językowego w internacjonalizacji uczelni mówiła dr Liliana Szczuka-Dorna, dyrektor Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, przewodnicząca, CercleS- European Confederation of Language Centres in Higher Education. Rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych w środowisku akademickim uczelni, zapoznanie studentów zagranicznych z kulturą polską, prowadzenie dla nich kursów języka polskiego konkursy, wsparcie szkoleniowe dla kadry dydaktycznej do przyjmowania studentów z zagranicy to tylko niektóre punkty działalności Centrum.

Podczas spotkania został przedstawiony plan działań w ramach programu „Study in Poland” w roku akademickim 2019/2020. Będą one skoncentrowane na promocji polskich uczelni w internecie, mediach społecznościowych i poprzez aplikacje mobilne - ze względu na ogromną popularność tych narzędzi komunikacji wśród studentów. Ich uzupełnieniem będą publikacje drukowane. Promocja wyjazdowa „Study in Poland” będzie ukierunkowana na Wschód (Ukraina, Białoruś, Rosja, Turcja, Kazachstan). Organizowane będą także wyjazdy studyjne do wybranych krajów (propozycje: Rosja, Białoruś, Wietnam). Skuteczność podejmowanych przedsięwzięć zostanie zwiększona przez szeroki zestaw działań wspierających uczelnie, m.in. konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”, wewnętrzną platformę www.info.studyinpoland.pl, newsletter, konkurs „Interstudent” oraz wsparcie zainteresowanych uczelni we współpracy z agencjami rekrutacyjnymi. W nowym roku akademickim odbędą się również kolejne szkolenia w ramach „Akademii Internacjonalizacji”.

Na zakończenie dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, zaprosiła na następną konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”. Odbędzie się ona w dniach 27-28 stycznia 2020 roku w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom narady za aktywny udział w wydarzeniu, uwagi, ciekawe wątki dyskusyjne, dzielenie się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy.

Zespół Study in Poland


PROGRAM RAMOWY

28 CZERWCA, PIĄTEK


Miejsce:
Pałac Biedermanna, Uniwersytet Łódzki, adres: ul. Franciszkańska 1/3, Łódź

Gospodarz narady:
Prof. dr hab. Paweł Starosta - prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki


9:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00 - Otwarcie Narady

  • Prof. dr hab. Antoni Różalski - rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
  • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

10:10 - Polityka umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego - prof. dr hab. Paweł Starosta - prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, UŁ

10:30 - Rankingi w centrum uwagi: „International Visibility Project” - Waldemar Siwiński, prezes, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

10:45 - Działalność "Study in Poland" w roku akademickim 2018/19 - Julia Łysik, koordynatorka programu "Study in Poland"

11:00 - Rynek: KAZACHSTAN

”Targi edukacyjne Bolashak w ramach wyjazdu studyjnego do Kazachstanu w listopadzie 2018. Obserwacje, spostrzeżenia, wnioski”dr Wojciech Marchwica, koordynator projektów, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Gość Narady – Saule Turginbekova, Ambasada Republiki Kazachstan w Polsce

Dyskusja

11:20 - Przerwa kawowa

11.40 - Rynek: BIAŁORUŚ
Wspólne inicjatywy uczelni Polski i Białorusi

  • prof. dr hab. Michał Zasada, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, SGGW,
  • dr hab. Paweł Mickiewicz, kierownik Zakładu Doradztwa w Agrobiznesie, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny

12:00 „Promocja kierunków technicznych i studiów IT w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Perspektywy Women in Tech Summit 2019”dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

12:30 - Współpraca instytucji partnerskich

  • Anna Kiryjow-Radzka, prezes Zarządu, Stowarzyszenie Prom - „Współpraca odczarowana. O konieczności synergii działań promocyjnych uczelni”
  • Radosław Łyko, Przewodniczący, Erasmus Student Network Polska

12:50 - Rola Centrum Językowego w internacjonalizacji uczelni - dr Liliana Szczuka-Dorna, dyrektor, Centrum Języków i Komunikacji, Politechnika Poznańska; przewodnicząca, CercleS-European Confederation of Language Centres in Higher Education

13:15 – Działania „Study in Poland” w roku akademickim 2019/20:

  • Kalendarium wyjazdowe (2019-2020)
  • Stałe punkty programu: konferencje, wydawnictwa, aplikacja
  • "Akademia Internacjonalizacji" - plany na rok akademicki 2019/20 - Joanna Domagała, koordynatorka "Akademii Internacjonalizacji"

13:35 - Konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce 2020" – założenia programowe i organizacyjneprof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor, Politechnika Łódzka

13:45 - Zakończenie obrad

13:50Farewell lunch


Galeria narady 2019Poprzednie edycje