Mówcy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2021

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2021
Wrocław, 26-27 kwietnia 2021

GOŚĆ KONFERENCJI

Włodzimierz Bernacki

Włodzimierz Bernacki

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. W 1987 ukończył studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1995 uzyskał na tej uczelni stopień doktora, a w 2005 doktora habilitowanego. W 2013 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Podczas studiów pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. Jest senatorem RP i wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów naukowych.

Mówcy

Katarzyna Aleksy

Katarzyna Aleksy

Dyrektor Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oraz metodologii badań w dziedzinie ekonomii. Od 2007 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pracowała w programie Erasmus, a w kolejnych latach jako Dyrektor Programów Stypendialnych odpowiadała za uruchomienie i zarządzanie Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz Funduszem Stypendialnym SCIEX w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Od marca 2017 pracowała w MNiSW nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA.

Dominik Antonowicz

Dominik Antonowicz

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował także w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto (Portugalia). Był także stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), NAWA oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („Start” oraz „Kolumb”). W roku akademicki 2020/2021 Dominik Antonowicz jest wizytujacym profesorem w Ontario Institute in the Studies for Education na University of Toronto. Jest autorem trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych.

Katarzyna Baron-Lisiakiewicz

Katarzyna Baron-Lisiakiewicz

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej (PK) im. Tadeusza Kościuszki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywna uczestniczka sieci IROs Forum (International Relations Offices Forum) zrzeszającej biura współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Przedstawicielka PK w sieci Krakow Universities Network (KUN). Członkini Joint Management Committee Międzynarodowej Szkoły Inżynierii przy Tianjin Chengjian University w Chinach. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia (w tym różnic międzykulturowych) oraz negocjacji umów dotyczących współpracy polskich i zagranicznych szkół wyższych. Odbyła staż w Penn State Office of Global Programs w USA. Lubi podróżować i uczyć się języków obcych.

Jarosław Bosy

Jarosław Bosy

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalista z zakresu geodezji satelitarnej, inicjator i koordynator projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym. W 2014 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację do tytułu profesora zwyczajnego. Autor lub współautor ok. 90 oryginalnych prac twórczych, z których większość jest opublikowana w języku angielskim w czasopismach wyróżnionych w JCR. Był na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii, Włoszech i Australii. Od 2012 roku jest członkiem, a od 2016 roku wiceprzewodniczącym Komisji Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Jest znanym ekspertem oceniającym: krajowe projekty badawcze w panelach Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie przewodniczył panelom) oraz międzynarodowe projekty H2020 dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC, członek panelu PE10) oraz Europejskiej Agencji GNSS. (GSA). Był recenzentem wielu projektów dla austriackich (FWF) i niemieckich (DFG) agencji grantowych.

Jolanta Bubel

Jolanta Bubel

Pełni funkcję CEO w Student Depot – to pierwszy operator nowoczesnych domów studenckich w Polsce zarządzający ofertą 2042 miejsc w 5 domach studenckich. W latach 2002-2016 Jolanta Bubel pełniła rolę Dyrektora Operacyjnego w Learning Systems Poland, a w latach 1998-2001 odpowiadała za sprzedaż i obsługę klienta w EF Education, prowadzące szkolenia językowe oraz wymiany międzynarodowe w ramach programów Au Pair, Academic Year Abroad i innych. Jolanta Bubel ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz zdobyła tytuł EMBA na University of Quebec at Montreal.

Ángel Carbonell-Barrachina

Ángel Carbonell-Barrachina

Chemik, absolwent Uniwersytetu w Alicante, profesor nauk o żywności i technologii na Uniwersytecie Miguel Hernandez (UMH), gdzie kieruje grupą badawczą „Jakość i bezpieczeństwo żywności”. W swojej karierze pracował w Wielkiej Brytanii (University of Bristol i University of Aberdeen), w USA (Louisiana State University, University of Dayton, Kansas State University) oraz w Polsce na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Koordynował projekty finansowane przez Unię Europejską, Bank Światowy, hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz wiele prywatnych firm spożywczych. Jest cenionym dydaktykiem, skutecznie wdrażającym nowatorskie metody kształcenia kluczowe zwłaszcza w pierwszych etapach kariery naukowej. I właśnie o tym, jak budować relacje w międzynarodowych zespołach, tworzyć platformy wymiany wiedzy, ale też doświadczenia związanego z pracą tak dydaktyczną, jak i naukową opowie podczas dyskusji na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

Joanna Domagała

Joanna Domagała

Koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Wcześniej z-ca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na UAM. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi.

Anna Godlewska

Anna Godlewska

Marketer z 15-letnim doświadczeniem w obszarze marketingu offline i online. Wieloletni Brand Manager w korporacjach farmaceutycznych GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. oraz Bayer Sp. z o.o. oraz Head of Marketing w Jatomi Fitness. Następnie jako Marketing Manager w Calypso Fitrness S.A. przeprowadziła digital transformation organizacji. Była odpowiedzialna za wymagający proces budowy nowej strony internetowej wraz ze sklepem oraz powiązanymi aplikacjami do zarządzanie klubami. W jej rękach leżały także działania e-commerce oraz optymalizacja procesu zakupowego. Od wielu lat zafascynowana projektowaniem doświadczeń użytkownika. Ukończyła UX Design/Digital UX w Coders Lab. Przeprowadziła wiele konsultacji i audytów UX w różnych branżach.

Mateusz Grochowski

Mateusz Grochowski

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest studentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, od urodzenia związanym z Podlasiem. W 2017 wybrano go na Przewodniczącego Samorządu Studentów UMB, a rok później został Przewodniczącym Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. W latach 2019-2020 reprezentował PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2019 roku należy do grona ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie od stycznia tego roku zasiada w Prezydium. Łączy zainteresowania związane z medycyną i działalnością społeczną, angażują się w wiele projektów, ale jego pasją nieprzerwanie od wielu lat pozostaje piłka, dlatego w wolnych chwilach między zajęciami można go było spotkać w Akademickim Związku Sportowym.

Marta Foryś

Marta Foryś

Mgr inż. Marta Foryś, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH w Krakowie, Przewodnicząca Rady IROs Forum. Członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz założyciel Krakow Universities Network (KUN). Jest również członkiem NAFSA, EAIE oraz organizacji Polonia Technica. Marta Foryś ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania AGH w 2000 roku. W AGH pracuje od 2002 r., początkowo jako International Students Officer w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej AGH. W 2003 roku została stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej. Podczas trzymiesięcznego stażu w USA (Swarthmore College, Columbia University i Penn State University) zdobyła wiedzę z zakresu fundraisingu. W 2017 roku była stypendystką International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA. W latach 2003-2006 Marta Foryś pełniła funkcję kierownika Biura Pozyskiwania Funduszy AGH. Jest również kierownikiem projektów uczelnianych w programach Erasmus+, Edukacja oraz NAWA. Od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą AGH. Ekspert w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi.

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego – specjalistka z zakresu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Od 1999 roku związana z Uniwersytetem Gdańskim jako asystent, adiunkt i od 2015 roku profesor uczelni. Kierownik Katedry Transportu i Handlu Morskiego oraz Zakładu Gospodarki Globalnej. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Prorektora ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia oraz Informatyzacji i Promocji. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Komunikacji i Promocji UG i Pełnomocnikiem Rektora ds. Informatyzacji oraz członkiem dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Pełniła funkcję Prorektora ds. Studenckich w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Obecnie członek komisji ds. rozwoju naukowego i ewaluacji na Wydziale Ekonomicznym. Autorka oraz współautorka blisko 100 publikacji naukowych. Była członkiem dwóch zespołów badawczych finansowanych z projektów międzynarodowych: 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej TRANSFORUM. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego finansowanego z programu Interreg South Baltic - COMBINE. W latach 2019-2020 pełniła funkcję kierownika projektu European University of the Seas SEA-EU oraz NAWA PROM II – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (2019-2021).

Bartłomiej Janiak

Bartłomiej Janiak

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Coaching profesjonalny- metody i praktyka. Trener oraz coach obszarów życia zawodowego i prywatnego, od ponad 10 lat związany z rynkiem edukacji, metodyki nauczania i wdrażania rozwiązań cyfrowych. Obecnie zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz doradztwem w zakresie egzaminów z języka angielskiego w Pearson Central Europe.

Tomasz Janoś

Tomasz Janoś

Tomasz Janoś jest dyrektorem Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Związany z samorządem Wrocławia od 2006 r., od 10 lat zajmuje się w urzędzie miejskim współpracą z uczelniami wyższymi. Wcześniej dziennikarz mediów lokalnych i regionalnych m.in. Słowa Polskiego-Gazety Wrocławskiej, Dolnośląskiej Panoramy Samorządowej, PTV Echo, pracę w mediach rozpoczynał stażem w Gazecie Wyborczej w 2000 r. Wrocławianin, mąż i tata pięknej licealistki i nastoletniego urwisa.

Anna Jurkowska-Zeidler

Anna Jurkowska-Zeidler

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. Jej specjalizacją badawczą jest prawo rynku finansowego, a zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Była ekspertem Komisji Europejskiej, międzynarodowego stowarzyszenia European Forum of Deposit Insurers oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczyła w pracach Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, jako jego wiceprzewodnicząca. Odbyła liczne staże naukowe i wyjazdy dydaktyczne do uczelni partnerskich UG z krajów UE i poza UE w ramach programu Erasmus+. Była stypendystką European University Institute we Florencji i profesorem wizytującym w wielu uniwersytetach w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji. W latach 2019-2020 kierowała międzynarodowym grantem Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W latach 2019-2021 realizuje projekt „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW”, który otrzymał środki finansowe z Programu NAWA Promocja Zagraniczna.

Bogumiła Kaniewska

Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia polonistyczne w UAM, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Za swoją rozprawę zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka sukcesów takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii.

Anna Kiryjow-Radzka

Anna Kiryjow-Radzka

Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z retoryki na PAN. Od 15 lat zajmuje się promocją i reklamą. Uczestniczyła i współprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji zakresu PR, komunikacji, social media, marketingu, retoryki i socjologii. Od 5 lat pracuje na SGGW, gdzie kieruje Zespołem Nowych Mediów. Prowadzi ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z retoryki i erystyki, komunikacji interpersonalnej, nowych mediów i współczesnych wyzwań socjologii.

Ewa Kiszka

Ewa Kiszka

Z wykształcenia finansista i menedżer. Kieruje Działem ds. Umiędzynarodowienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom. Jest członkiem organizacji EAIE (od 2000 roku), Rady IROs Forum (przewodnicząca w 2012 roku), Stowarzyszenia PRom. Koordynowała działania w ramach inicjatywy „Study in Pomorskie”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia (w tym różnic międzykulturowych), marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych. Laureatka konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji” zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w kategorii Gwiazda Marketingu – Marketing Star. Zapalony podróżnik.

Jerzy Lis

Jerzy Lis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z uczelnią związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Od 1978 pracuje w AGH. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana WIMiC. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH. W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society. Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Julia Łysik

Julia Łysik

Absolwentka lingwistyki stosowanej i komunikacji międzykulturowej (j. angielski i francuski) Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Niżnym Nowogrodzie (Rosja), a także studiów podyplomowych „Zarządzanie i Marketing” na Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia” na Politechnice Warszawskiej. Temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego zgłębia od 2011 roku, a od 2013 roku jest związana z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, gdzie koordynuje liczne projekty międzynarodowe. Od 2016 roku jest także koordynatorką programu „Study in Poland”.

Dorota Maciejowska

Dorota Maciejowska

Dorota Maciejowska jest specjalistą ds. Una Europa i sieci uniwersyteckich w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest kierownikiem międzynarodowych projektów TICKET i DIGIPASS. W latach 2015-2020 pełniła funkcję kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej UJ a w latach 2019-2020 przewodniczącej sieci IROs Forum. W 2019 roku otrzymała nagrodę Gwiazdy Internacjonalizacji w kategorii Management Star. W 2016 r. stypendystka Departamentu Stanu USA w ramach EducationUSA Leadership Institute. Aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowych i krajowych sieci naukowo-edukacyjnych, w tym w sieci Coimbra Group (jako oficjalny przedstawiciel UJ oraz przewodnicząca grupy Academic Exchange and Mobility), UNA Europa, The Guild of European Research-Intensive Universities, SYLFF Network oraz IROs Forum Autorka publikacji i prezentacji na konferencjach i seminariach z zakresu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i edukacyjną studentów, doktorantów i pracowników.

Jan Malicki

Jan Malicki

Dyrektor Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował pod kierunkiem Prof. Aleksandra Gieysztora. W okresie PRL działacz opozycyjny i publicysta wydawnictw podziemnych. Współorganizator Studium Europy Wschodniej. Brał udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, poświęconych historii i współczesności Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji i Kaukazu.

Wojciech Marchwica

Wojciech Marchwica

Dr Wojciech Maria Marchwica, prof. UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, wykładowca UJ. Uzyskał wykształcenie w dziedzinie filologii polskiej, jak i muzykologii. Od 1983 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim (obecnie w Instytucie Muzykologii). Wojciech M. Marchwica był również wielokrotnie zapraszany jako visiting professor do USA (Rochester, NY; Bloomington NJ) i na Ukrainę (Kijów, Lwów). Niezależnie od działalności akademickiej pełnił liczne funkcje jako manager kultury, jak np.: dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Centrum Kultury (1992 Europejski Miesiąc Kultury; 1993 konferencja i festiwal sztuk Narody i Stereotypy); w 1994 – jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa – zaplanował i zrealizował projekt Spotkania Krakowian; 1998-2001 przygotował projekt i realizował obchody Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej jako Dyrektor Biura Jubileuszowego (później Ośrodek Informacji i Promocji UJ). W 2007-2009 był project managerem w firmie Symposium Cracoviense zajmując się planowaniem i organizacją kongresów. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina (2011-2017). Od 2008 roku współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”.

Ewa Matuszek-Zagata

Ewa Matuszek-Zagata

Kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor tytularny specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie. Był profesorem wizytującym we Francji, Portugalia), Wielkiej Brytanii, Korei Płd., Peru i Islandii. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2020 roku wyróżniony nagrodą środowiskową „Gwiazda Umiędzynarodowienia - Research Star”.

Marta Mendel

Marta Mendel

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 2015 roku pełni funkcję eksperta Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołanego do oceny środków ochrony roślin, a od 2017 funkcję koordynatora GA networking group on Medicinal Plants and Natural Products in Animal Healthcare and Veterinary Medicine. Pełniła funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (2019-2020). Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Część studiów odbyła na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała w 2018 roku. Zainteresowania naukowe dr hab. Marty Mendel skoncentrowane są wokół działań farmakologicznych roślin leczniczych oraz substancji czynnych pochodzenia roślinnego. Dr hab. Marta Mendel jest członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego od 2008 roku (sekretarzem od 2014), członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (od 2019), członkiem Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (od 2009). Od 2020 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie weterynaria.

Arkadiusz Mężyk

Arkadiusz Mężyk

Od 2020 roku przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Związany z uczelnią od 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚl. Na tej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych - doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę "Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn". Od 2007 profesor nauk technicznych. Jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach - od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych. W kadencjach 2011-2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. W 2018 roku został wybrany na wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN. Od 1 września 2020 roku przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, jest również współautorem 18 patentów, które dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.

Marcin Moniuszko

Marcin Moniuszko

Prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wiceprzewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek zarządu sekcji immunologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska. W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku, od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej, bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w National Institutes of Health (Bethesda, USA). Od 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Od 2016 jest prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jarosław Olszewski

Jarosław Olszewski

Przewodniczący Krajowej Reprezentacje Doktorantów. Jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a od 2016 roku doktorantem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt SGGW. Swoją działalność samorządową rozpoczął w Radzie Doktorantów SGGW, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego. W tym roku stał na czele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. W ramach swojej działalności samorządowej brał m.in. udział w tworzeniu Regulaminu Szkoły Doktorskiej SGGW, a także zajmował się organizacją wielu wydarzeń. Za badania nad opracowaniem znaczników nanocząsteczkowych do diagnostyki nowotworów w kontraście magnetycznym i fluorescencyjnym otrzymał nagrodę w kategorii „Młody Wynalazca” w konkursie Lider Innowacji.

Dorota Piotrowska

Dorota Piotrowska

Dorota Piotrowska jest badaczką i nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełni również funkcję dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, pełnomocnika rektora PŁ ds. internacjonalizacji oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +W ramach pracy akademickiej koordynuje liczne projekty w zakresie szeroko pojętej internacjonalizacji- umowy o podwójnych dyplomach, projekty partnerstw międzynarodowych, akredytacje i rankingi międzynarodowe- programowe i instytucjonalne, projekty mobilnościowe dla studentów i kadry akademickiej. W ramach codziennej działalności wprowadza również liczne innowacje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia, skutecznych systemów zapewnienia jakości i innowacyjnych modeli zarządzania uczelnią. W swojej działalności naukowo-badawczej prowadziła i nadzorowała wiele projektów poświęconych zarządzaniu strategicznemu w instytucjach szkolnictwa wyższego, zarządzaniu zmianą, badaniu dynamicznych modeli rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego na świecie, implementacji walidacji nieformalnego i poza formalnego uczenia się.

Pola Plaskota

Pola Plaskota

Prezydent Erasmus Student Network Polska

Monika Poboży

Monika Poboży

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), politolog (absolwentka Instytutu Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), prawnik (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); autorka i redaktorka szeregu publikacji z zakresu prawa i systemu politycznego Unii Europejskiej oraz zasad funkcjonowania instytucji i polityk unijnych; stypendystka Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (2003), Uniwersytetu w Konstancji (2005) oraz Uniwersytetu w Moguncji (2008), w latach 2016-2017 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; w latach 2012-2015 zastępca dyrektora Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ds. dydaktycznych i jakości kształcenia; w latach 2011-2018 adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2017-2020 zastępca Dyrektora Biura Prezesa w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Paweł Poszytek

Paweł Poszytek

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2007 uzyskał, na tej samej uczelni, stopień doktora nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo. Wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2017-2018 współtworzył nową podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Autor wielu artykułów dotyczących modelu współpracy nauki z biznesem oraz edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w „Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics” oraz w tak renomowanych wydawnictwach, jak Cambridge i Multilingual Matters). Ze względu na swoje zasługi w obszarze nauki dr Paweł Poszytek został mianowany członkiem Rady Programowej International Institute of Informatics and Systemics (2019). Od maja 2016 roku jest dyrektorem generalnym FRSE – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a 21 października 2020 r. został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do składu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach działalności FRSE odpowiada m.in. za stworzenie polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label. Od 2017 r. pełni również obowiązki oficjalnego delegata WorldSkills Poland. Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie kilka płyt oraz doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Sylwia Rogalska

Sylwia Rogalska

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim i studiów Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo od samego początku związana z produktami skierowanymi do młodych ludzi. Przez 10 pracowała w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie między innymi była Dyrektorem Biura Karier i Współpracy z Absolwentami. Przez 7 lat związana była z EF Education First, gdzie jako Country Manager odpowiadała za rozwój polskiego rynku i sprzedaż wyjazdów językowych za granicę. W chwili obecnej w Student Depot - firmie, która oferuje studentom zakwaterowanie w prywatnych akademikach premium w największych, studenckich miastach Polski, odpowiada za sprzedaż i marketing. Prywatnie mama dwóch córek i pasjonatka literatury faktu i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zofia Sawicka

Zofia Sawicka

Od października 2017 roku zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowała nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA. Doktorat z ekonomii MG 1136Auzyskała w 2012 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc rozprawę pt „Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski”. Tam pracowała jako adiunkt w Zakładzie Zarządzania Publicznego. Stypendystka programów mobilnościowych finansowanych przez Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (Ratyzbona, Niemcy 2006-2007) oraz Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (Ludwig-Maximilian Universität, Monachium, Niemcy 2000/2001). W latach 2008 – 2011 realizowała grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Nauki.

Bianka Siwińska

Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnicywa wyższego w Polsce i w Niemczech oraz Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, red. nowej publikacji: "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni".

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach - był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym "Bajtka", pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Jarosław Sokołowski

Jarosław Sokołowski

Prezes Zarządu PushAd Marketing Automation oraz Chief Technology Officer w Grupie Adnext. Założyciel agencji NetSolutions, świadczącej rozwiązania z obszaru marketingu online. Członek IAB Polska i zastępca przewodniczącego grupy roboczej e-commerce przy IAB Polska. Wcześniej pracował jako Head of Marketing Automation and Lead Management w T-Mobile Polska S.A. oraz Head of Marketing & e-Commerce w Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. Swoją karierę zawodową zaczynał w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie był odpowiedzialny za reklamę i sprzedaż internetową. Od ponad 20 lat związany z reklamą tradycyjna i internetową. Posiada tytuł Kwalifikowanego Specjalisty Google Ads oraz Google Analytics.

Cezary Szwebs

Cezary Szwebs

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, duńskiego Aalborg University i University of Surrey w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował filologię klasyczną oraz zarządzanie i administrację w zakresie wspólnoty europejskiej. I to z tym drugim obszarem wiąże się jego działalność zawodowa. W Aaalborg University na Wydziale Chemii i Nauk Biologicznych odpowiada za wsparcie badawcze w zakresie projektów naukowych przed- i podyplomowych. Koordynuje partnerstwa projektów europejskich w programie Horyzont 2020 i duńskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Jego atutem jest umiejętność łączenia wiedzy z praktyką: 15 lat był ekspertem w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, pracował też jako konsultant i koordynator w dwustronnych programach sektorowych między ministerstwami pracy i środowiska Polski, Litwy i Danii. W tym ostatnim kraju jest członkiem grupy roboczej wdrażającej EFS Equal. W międzynarodowym środowisku ekspertów z zakresu zarządzania wiedzą i administracji jednostkami naukowymi jest ceniony za umiejętne zarządzanie projektami, doświadczenie w edukacji i dydaktyce opartej na rozwiązywaniu problemów, analizie międzykulturowej, ale też za wdrażanie metod ułatwiających uczenie się, analizę profili kompetencji oraz narzędzi do tworzenia projektów i oceny (LFA). Jako uczestnik panelu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” opowie o tym, jak tworzyć skuteczne (i przyjazne) narzędzia operacyjne do obsługi projektów naukowych i naukowców.

Aldona Tomczyńska

Aldona Tomczyńska

doktor nauk społecznych, liderka zespołu data science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat z zakresu międzynarodowej ekonomii politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania dotyczące szkolnictwa wyższego, nauki i innowacyjności. Autorka raportów i artykułów naukowych m.in. z zakresu produktywności i przedsiębiorczości naukowej.

Przemysław Wiszewski

Przemysław Wiszewski

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Związany z UWr. 1993 r. Tu studiował historię, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych i stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 2015 r. (w oparciu o dorobek z zakresu przemian społecznych późnego średniowiecza i okresu nowożytnego, w tym zwłaszcza ideologii władzy). Wicedyrektor Instytutu Historycznego (2008-2012), prodziekan (2012-2016) i dziekan (2016-2020) Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pełnomocnik Rektora UWr ds. projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Członek wielu zespołów i ciał doradczych, uczestnik licznych projektów międzynarodowych oraz kierownik trzech projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu w Ostrawie. Zainteresowania naukowe koncertuje wokół funkcjonowania społeczności podzielonych, zróżnicowanych etnicznie, wyznaniowo i religijnie. Jest zapalonym regionalistą, miłośnikiem dziejów Śląska, a także popularyzatorem wiedzy historycznej.

Arkadiusz Wójs

Arkadiusz Wójs

RRektor Politechniki Wrocławskiej. Studia z fizyki ukończył na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Doktorat obronił w 1997 r. w Instytucie Fizyki PWr, w 2002 habilitował się, a w 2009 uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 2017 jest członkiem Academia Europaea, a od 2019 Polskiej Akademii Nauk. Gościnnie pracował w National Research Council of Canada, na University of Tennessee i na University of Cambridge (stypendysta Marie Curie). Wykładał na uczelniach na całym świecie. Główne obszary badań to fizyka teoretyczna i obliczeniowa ciała stałego. Jest współautorem sześciu książek i 180 artykułów indeksowanych w Scopus (indeks Hirscha 29). W swoim dorobku naukowym ma także 50 wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest laureatem głównej Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w kategorii badań podstawowych (2011 r.), a także m.in. nagrody American Physical Society Outstanding Referee (2013 r.), i wielu innych.

Roland Zarzycki

Roland Zarzycki

Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członek Krajowej Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny. Współautor zwycięskiej koncepcji i projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, od którego realizacji miasto Wrocław odstąpiło. Współzałożyciel kreatywnej spółdzielni socjalnej PANATO, fundacji 2BFair, start-upu ScienceBioTech oraz szeregu innych inicjatyw obywatelskich i biznesowych. Zainteresowany krytyczną analizą fantazji i ideologii w wymiarze społeczno-politycznym. Publicysta, aktywista, wegetarianin.

Michał Zasada

Michał Zasada

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1993 roku. Pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk leśnych. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2014 tytuł profesora nauk leśnych. Jest m.in. członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), członkiem zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe oraz członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk (PAN). Przez kilka lat był audytorem finansowym Europejskiego Instytutu Leśnego. Pełnił także funkcje kierownika, koordynatora lub głównego wykonawcy w wielu projektach zagranicznych, a także krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, w tematach finansowanych przez Lasy Państwowe, w tym projektach wdrożonych do praktyki. Kierował projektami dydaktycznymi i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS.