Mówcy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2023

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2023
Białystok, 9-10 lutego 2023

GOŚĆ HONOROWY

Dariusz Piontkowski

Dariusz Piontkowski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Absolwent studiów historycznych na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, studiów z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 2001) oraz zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 1994-2007 członek rady miasta Białegostoku. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałek Województwa Podlaskiego. W 2010 ponownie radny województwa podlaskiego. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Od listopada 2015 roku zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od 4 czerwca 2019 r. do 19 października 2020 r. Minister Edukacji Narodowej.

Mówcy

Adrian Chabowski

Adrian Chabowski

Prorektor ds. kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Kierownik Zakładu Fizjologii UMB. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji ds. wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach programu Erasmus+. Wykształcenie: lekarz medycyny, Akademia Medyczna w Białymstoku (1998), doktor nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, (2001), doktor habilitowany nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (2007), profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (2011), profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2016). Autor i współautor 213 publikacji naukowo-badawczych 213, h-index: 34 (Scopus, WoS).

Robert W. Ciborowski

Robert W. Ciborowski

Prof. Robert Ciborowski (ur. w 1967 r.) ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim (Filia w Białymstoku). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1998 r., doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 2005 r., profesora nadzwyczajnego w 2006 r. W roku 2017 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od początku pracy zawodowej związany ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów) oraz funkcję dziekana wydziału w latach 2005-2012, w latach 2012-2016 był prorektorem UwB ds. ekonomicznych, obecnie kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii Finansów, od 2016 r. jest rektorem UwB.

Marzena Dominiak

Marzena Dominiak

Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni. Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Chirurgii Ustnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (drugi stopień chirurgii stomatologicznej). W latatch 2012-2018 profesor wizytujący w TU Drezno, Niemcy. Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i członek Komisji Edukacyjnej World Dental Fedreration (FDI). Przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autorka ponad 300 publikacji, 5 książek w języku polskim i angielskim na temat implantologii, chirurgii jamy ustnej i ortognatycznej. Właścicielka 4 patentów międzynarodowych i krajowych oraz wielu różnych grantów i projektów naukowych. Jest redaktorem odcinkowym do spraw stomatologii w czasopiśmie z IF ACEM- Advances in Clinical and Experimental Medicine. Znany wykładowca na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jest także członkiem prestiżowego International College of Dentists (ICD) i Academy of Pierre Fouchard.

Zbigniew Gaciong

Zbigniew Gaciong

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym również uzyskał stopień doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora RP (1996). W latach 1988-1990 pracował w Klinice Nefrologii University of Southern California (Los Angeles) gdzie otrzymał stypendium American Heart Association Fellowship Award. W latach 2005–2012 był dziekanem Wydziału Kształcenia Podyplomowego. Został członkiem Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie nauki medyczne.

Tomasz Hryszko

Tomasz Hryszko

Prodziekan ds. Rozwoju i Nauczania Anglojęzycznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Pracę naukową i zawodową rozpoczął w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Myśliwca. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2012 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku oraz cyklu prac „Cewniki dializacyjne: powikłania i czynniki ryzyka ich wystąpienia w terapii nerkozastępczej”. Od 2018 roku pracuje w II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, gdzie pełni funkcję kierownika. Zainteresowania naukowe prof. Tomasza Hryszko obejmują problematykę nefrologii interwencyjnej, zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy w chorobach nerek oraz zburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Prof. Tomasz Hryszko odbył staże i szkolenia m.in. w Japonii, USA i Holandii. Od roku 2016 pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju wydziału i nauczania anglojęzycznego wydziału lekarskiego. 11 maja 2020 r. postanowieniem Prezydenta RP, Tomasz Hryszko otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Teofil Jesionowski

Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej. Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Polski chemik, inżynier, od 2013 prof. dr hab. nauk chemicznych, członek korespondent PAN, profesor zwyczajny Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Autor ponad 300 publikacji indeksowanych przez Thomson Reuters JCR. Wpółtwórca ponad 45 patentów i zgłoszeń patentowych. Współautor rozdziałów w monografiach, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach (Springer, Wiley, InTech, etc.). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Edytor lub członek rad programowych czasopism naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (Scientific Reports – Nature group), Dyes and Pigments, Physicochemical Problems of Mineral Processing. Był również członkiem ministerialnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa. W 2016 został prorektorem Politechniki Poznańskiej ds. edukacji ustawicznej kadencji 2016-2020, a następnie wybrany na rektora tej uczelni. W 2020 został członkiem korespondentem PAN.

Bogumiła Kaniewska

Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia polonistyczne w UAM, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Za swoją rozprawę zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka sukcesów takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii.

Anna Kiryjow-Radzka

Anna Kiryjow-Radzka

Prezeska Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, specjalistka PR w Biurze Prasowym SGGW. Odpowiedzialna za kreowanie wizerunku uczelni i współpracę z mediami. Z wykształcenia socjolożka ze specjalizacją komunikacja, stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i zainteresowania naukowe – obecnie kończy studia podyplomowe z obszaru Nowoczesnej komunikacji marketingowej na Uniwersytecie SWPS. Fanka social mediów i digital marketingu.

Ewa Kiszka

Ewa Kiszka

Z wykształcenia finansista i menedżer. Kieruje Działem ds. Umiędzynarodowienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom. Jest członkiem organizacji EAIE (od 2000 roku), Rady IROs Forum (przewodnicząca w 2012 roku), Stowarzyszenia PRom. Koordynowała działania w ramach inicjatywy „Study in Pomorskie”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia (w tym różnic międzykulturowych), marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych. Laureatka konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji” zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w kategorii Gwiazda Marketingu – Marketing Star. Zapalony podróżnik.

Marek Konarzewski

Marek Konarzewski

Prezes PAN, profesor. W latach 2015-2022 wiceprezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Absolwent biologii Uniwersytetu w Białymstoku (wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). W latach 1991-1993 stypendysta Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował z zespole wybitnego amerykańskiego biologa – Jareda Diamonda. Główne zainteresowania badawcze dotyczą ekologii fizjologicznej oraz powstającej dziedziny fizjologii ewolucyjnej. Od 2010 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008-2013 radca ministra ds. nauki i techniki w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Polskiej Akademii Nauk za badania ekologiczne i ewolucyjne. W latach 2008-13 pełnił funkcję radcy ministra ds. nauki i techniki w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Od 2013 r. związany z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017-2021 doradca Ministra Spraw Zagranicznych ds. nauki i technologii.

Marta Kosior-Kazberuk

Marta Kosior-Kazberuk

Prof. Marta Kosior-Kazberuk jest absolwentką Politechniki Białostockiej na kierunku budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. W 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane, w 2014 została doktorem habilitowanym nauk technicznych na podstawie monografii pt. „Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego”. Pracę w PB rozpoczęła w 1995 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Betonowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, gdzie zatrudniona jest do dziś (jako profesor nadzwyczajny). W latach 2004-2006 wykładała w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Michał Klimczyk

Michał Klimczyk

Mgr inż. Michał Klimczyk - przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna, podejmujący zagadnienia związane z zastosowaniem technologii wodorowych w lotnictwie. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dawid Kostecki

Dawid Kostecki

Dr. Dawid Kostecki holds a PhD degree in law and a master’s degree in history from the Catholic University of Lublin. He is a graduate of the Executive Master of Business Administration (EMBA), as well as Doctor of Business Administration (DBA) at Warsaw Management University. He is a member of the Young Scientists Council, an advisory body to the Minister of Education and Science. He is an experienced employee of public administration units at various levels. He is a member of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), the Scientific Thomistic Society and the Department of Social and Economic Analysis of the Polish Academy of Sciences Foundation in Lublin. Dr. Dawid Kostecki has authored two monographs: Organizational culture of good governance in public administration units. A Handbook of Good Practices and The Philosophy of Law by Marian Ignacy Morawski for which he received the award named after Aniela hr. Potulicka for an outstanding achievement in the field of Christian humanism. He is the author of several articles relating to law and management in public administration. He has co-organized two editions of the Polish-American Congress in Lublin.

Piotr Koszelnik

Piotr Koszelnik

Prof. Koszelnik (ur. w 1972 r.) jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. W 1996 roku ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym i rozpoczął pracę naukową na rzecz swojej Alma Mater w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, w której pracuje do dziś. Tytuł doktora zdobył w 2003 roku broniąc rozprawę doktorską pt. „Wpływ wybranych czynników na retencję azotu w zbiornikach zaporowych” na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał w 2009 r. decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a tytuł profesora nauk technicznych w 2019 roku w Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W Politechnice Rzeszowskiej pełnił wiele funkcji. Od 2012 do 2019 r. (przez dwie kadencje) był dziekanem Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury. Był i jest członkiem Senatu i komisji senackich, wydziałowych, rekrutacyjnych, itp.

Irina Kowalska

Irina Kowalska

Prof. Irina Kowalska jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Pełni też funkcję kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych. W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu Erasmus+. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana. Od 2012 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego. Prof. dr hab. Irina Kowalska jest też przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz członkiem Komisji w dziedzinie diabetologii. W 2019 r., decyzją Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, została powołana na przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji z diabetologii.

Adam J. Krętowski

Adam J. Krętowski

Prof. Adam Krętowski jest rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od 2016 roku. Profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni również obowiązki Kierownika Centrum Badań Klinicznych. Posiada specjalizację z diabetologii, endokrynologii oraz chorób wewnętrznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kewin Lewicki

Kewin Lewicki

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Swoją przygodę z samorządem studenckim rozpoczął w 2018 roku, kiedy został przewodniczącym Komisji ds. Projektów Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W jej ramach współorganizował i koordynował m.in. Niedźwienalia – Juwenalia Chełmskie. W 2020 roku objął stanowisko przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Zasiadał w Senacie oraz Radzie Uczelni. W latach 2020–2022 sprawował funkcję przewodniczącego Forum Uczelni Zawodowych.

Jerzy Lis

Jerzy Lis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z uczelnią związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Od 1978 pracuje w AGH. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana WIMiC. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH. W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society. Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Julia Łysik

Julia Łysik

Absolwentka lingwistyki stosowanej i komunikacji międzykulturowej (j. angielski i francuski) Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Niżnym Nowogrodzie (Rosja), a także studiów podyplomowych „Zarządzanie i Marketing” na Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia” na Politechnice Warszawskiej. Temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego zgłębia od 2011 roku, a od 2013 roku jest związana z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, gdzie koordynuje liczne projekty międzynarodowe. Od 2016 roku jest także koordynatorką programu „Study in Poland”.

tomasz maliszewski

tomasz maliszewski

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dr Tomasz Maliszewski jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 2019 roku uruchomił Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którego jest obecnie kierownikiem. Odpowiada za realizację strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizację projektów z zakresu umiędzynarodowienia, pozyskiwanie zagranicznych akredytacji i inne działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni. Wcześniej przez wiele lat pracował w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracował również w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor publikacji na tematy związane z konkurencyjnością szkolnictwa wyższego.

Arkadiusz Mężyk

Arkadiusz Mężyk

Od 2020 roku przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Związany z uczelnią od 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚl. Na tej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych - doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę "Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn". Od 2007 profesor nauk technicznych. Jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach - od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych. W kadencjach 2011-2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. W 2018 roku został wybrany na wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN. Od 1 września 2020 roku przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, jest również współautorem 18 patentów, które dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.

Marcin Moniuszko

Marcin Moniuszko

Od 2016 prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik projektu badawczego nad zidentyfikowaniem wariantu genetycznego, który predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID-19. Wiceprzewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek zarządu sekcji immunologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska. W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku, od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej, bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w National Institutes of Health (Bethesda, USA). Od 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Jest wiceprzewodniczącym białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. W 2020 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Anna M. Moniuszko-malinowska

Anna M. Moniuszko-malinowska

Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Prof. Anna Moniuszko-Malinowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest specjalistką z zakresu chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej. Pracę zawodową i naukową rozpoczęła w 2006 roku w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji (pod kierownictwem prof. dr hab. Sławomira Pancewicza), gdzie pracuje do dziś. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Zainteresowania naukowe prof. Anny Moniuszko-Malinowskiej obejmują przede wszystkim problematykę patomechanizmów, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, zwłaszcza chorób przenoszonych przez kleszcze. Dorobek naukowy prof. Anny Moniuszko-Malinowskiej obejmuje prace o łącznym IF-218, indeks Hirscha-11, 3940 pkt MNSiW oraz 479 cytowań. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest współautorem zgłoszenia patentowego. Prof. Anna Moniuszko-Malinowska odbyła staże i szkolenia m.in. w UK, USA, Niemczech i Szwecji. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. W latach 2016-2019 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Lekarskiego, a od roku 2019 pełni funkcję prodziekana ds. ewaluacji i nauki Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Alojzy Nowak

Alojzy Nowak

Prof. Alojzy Z. Nowak jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego UW. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Studiował także na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), Uniwersytecie w Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz na Free University of Berlin (Niemcy). W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 2018 roku prof. Alojzy Z. Nowak kieruje Akademickim Związkiem Sportowym.

Justyna Orłowska

Justyna Orłowska

She is an econometrician, a financier, and a fund management expert by education. She graduated from the Warsaw School of Economics with a bachelor`s degree in Quantitative Methods in Economics and Information Systems, obtained a master`s degree in Finance and Accounting at the Warsaw School of Economics, and a master`s degree in Finance at the University of New South Wales in Australia. She gained her professional experience in consulting companies such as Capital One Advisors, Ipopema Securities, Enterprise Investors and EY, where she carried out many projects related to analytics in investment banking. Since 2020, she has been a Member of the Expert Team of the Polish Economic Institute. In October 2016, she joined the team of advisors to the Minister of Development and was responsible for managing innovative digital projects. She also served as an advisor to the Prime Minister on innovation and finance. In April 2018, she was appointed the Director of the pioneering GovTech Poland Programme, aiming to implement innovation and new technologies in the public sector. In March 2020, she was appointed the Plenipotentiary of the Prime Minister for GovTech. In December 2020, she was entrusted with the management of the GovTech Centre in the Chancellery of the Prime Minister.

Marek Pawełczyk

Marek Pawełczyk

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju. Specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Związany z Politechniką Śląską od 1999 roku. W 2016 roku wybrany na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z 70 krajów. Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe, był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych.

Dorota Piotrowska

Dorota Piotrowska

Jest badaczką i nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełni również funkcję dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, pełnomocnika rektora PŁ ds. internacjonalizacji oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +W ramach pracy akademickiej koordynuje liczne projekty w zakresie szeroko pojętej internacjonalizacji- umowy o podwójnych dyplomach, projekty partnerstw międzynarodowych, akredytacje i rankingi międzynarodowe- programowe i instytucjonalne, projekty mobilnościowe dla studentów i kadry akademickiej. W ramach codziennej działalności wprowadza również liczne innowacje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia, skutecznych systemów zapewnienia jakości i innowacyjnych modeli zarządzania uczelnią. W swojej działalności naukowo-badawczej prowadziła i nadzorowała wiele projektów poświęconych zarządzaniu strategicznemu w instytucjach szkolnictwa wyższego, zarządzaniu zmianą, badaniu dynamicznych modeli rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego na świecie, implementacji walidacji nieformalnego i poza formalnego uczenia się.

Paweł Poszytek

Paweł Poszytek

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2007 uzyskał, na tej samej uczelni, stopień doktora nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo. Wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2017-2018 współtworzył nową podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Autor wielu artykułów dotyczących modelu współpracy nauki z biznesem oraz edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w „Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics” oraz w tak renomowanych wydawnictwach, jak Cambridge i Multilingual Matters). Ze względu na swoje zasługi w obszarze nauki dr Paweł Poszytek został mianowany członkiem Rady Programowej International Institute of Informatics and Systemics (2019). Od maja 2016 roku jest dyrektorem generalnym FRSE – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a 21 października 2020 r. został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do składu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach działalności FRSE odpowiada m.in. za stworzenie polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label. Od 2017 r. pełni również obowiązki oficjalnego delegata WorldSkills Poland. Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie kilka płyt oraz doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Jarosław Protasiewicz

Jarosław Protasiewicz

Jarosław Protasiewicz defended his doctoral thesis at the Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences. In addition to his role as a lecturer at the Warsaw School of Information Technology, for many years he served as the head of the Laboratory of Intelligent Information Systems – the largest laboratory in the National Information Processing Institute. His long-term career trajectory has been closely connected with the field of research and development. His interests include artificial intelligence, software design, statistics and time series forecasting, as well as text and web mining. Currently, his focus is on managing projects with the use of agile methodologies, creating and developing software, machine learning, bioinformatics, and big data.

Ewa Puzdrowska

Ewa Puzdrowska

Jest Dyrektorką Działu Edukacji w Fundacji British Council. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 26 lat zajmuje się budowanie współpracy między Polską i Wielką Brytanią w zakresie edukacji wyższej, szkolnictwa, społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywności obywatelskiej młodzieży.

Magdalena Sikorska

Magdalena Sikorska

Kierownik Działu ds. Uniwersytetu Europejskiego na Politechnice Poznańskiej oraz koordynator działań projektowych na poziomie operacyjnym w Uniwersytecie Europejskim EUNICE, którego Politechnika Poznańska jest liderem (w skład konsorcjum wchodzi 10 uczelni europejskich). Doktorantka na III roku Szkoły Doktorskiej w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości na Wydziale Inżynierii Zarządzania PP. Tytuł rozprawy: „Strategie współpracy na rzecz konsolidacji szkolnictwa wyższego w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie”. W swoich badaniach koncentruje się na analizie różnych modeli Uniwersytetów Europejskich pod kątem struktury, modeli zarządzania, procesów integracyjnych, inkluzywności czy doboru partnerów stowarzyszonych. Jest również współprzewodniczącą jednej z podgrup FOREU2 (stowarzyszenia konsorcjów europejskich utworzonych w roku 2020) - działającej w zakresie współpracy z partnerami spoza UE. W latach 2008-2019 była kierownikiem Centrum Nauczania w Języku Angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od ponad 15 lat zajmuje się internacjonalizacją współpracując z partnerami z całego świata, m.in.: US Departament of Education, Association of American Medical Colleges, National Board of Medical Examiners, Komisją Europejską oraz wieloma europejskimi, azjatyckimi oraz północnoamerykańskimi uniwersytetami. Współautorka kilku publikacji poświęconych internacjonalizacji.

Bianka Siwińska

Bianka Siwińska

Prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznych „Dziewczyny na politechniki” oraz projektów IT for SHE, New Technologies for Girls, Shesnnovation, Lean in STEM itp. Za projekt „IT for SHE” Fundacja nagrodzona została przez Komisję Europejską nagrodą European Digital Skills Award.

Pomysłodawczyni Perspektywy Women in Tech Summit. Ekspertka Banku Światowego w Tadżykistanie. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek „Uniwersytet ponad granicami”, „Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech” oraz „Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego”, „Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni”.

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwiński

Założyciel i fundator Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz od 2022 prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej „Study in Poland” prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach - był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym „Bajtka”, pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. W latach 2003-2006 prezes Polskiej Agencji Prasowej (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Anastase Shyaka

Anastase Shyaka

Ambasador Shyaka po zdobyciu tytułu magistra na Politechniki Warszawskiej w r. 1995 studiował we Francji w Ecole des Hautes Etudes Commerciale. a w roku 2001 uzyskał tytuł doktora nauk politycznych w Uniwersytecie Gdańskim; jako stypendysta Fulbrighta prowadzi wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. W Rwandzie zajmował szereg stanowisk rządowych a także był dyrektorem na Narodowym Uniwersytecie Rwandy (National University of Rwanda). Przez kilka lat był też członkiem zarządu agencji ONZ w Singapurze (UN Global Center for Public Service Excellence). Ambasadorem w Polsce jest od 2021 r.

Katarzyna Walczyk

Katarzyna Walczyk

Kierownik Sekcji w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR, Koordynator Projektu NCP_WIDE.NET. Doświadczona ekspertka w zakresie Programów Ramowych w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem oraz centrami doskonałości. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w koordynacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020, skupiającego 17 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Wchodzi w skład Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. Ekspertka do Komitetów Programowych przy Komisji Europejskiej. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA. Długoletnia prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators.

Krzysztof Wasilewski

Krzysztof Wasilewski

Prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Doktor habilitowany nauk o polityce. Przygodę ze studiami zaczynał w Zamiejscowym Wydziale Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, aby po roku przenieść się na Uniwersytet Szczeciński, który ukończył w 2008 roku z tytułem magistra stosunków międzynarodowych. Doktorat otrzymał w marcu 2011 roku. W 2012 roku otrzymał stypendium Visegrad International Fund (Open Society Foundations). W październiku 2015 roku odbył staż w Roosevelt Study Center (obecnie Roosevelt Institute for American Studies) w Middelburgu (Holandia). W następnym roku otrzymał stypendium John F. Kennedy Institute for North American Studies w Berlinie (Freie Universität) na projekt badawczy poświęcony wizerunkowi imigracji i imigrantów w amerykańskiej prasie oraz w różnego rodzaju wydawnictwach w latach 1875 – 1924. W 2017 roku odbył staż w Cambridge University Library. Kontynuując badania nad kwestią imigracji i prasy w USA na przełomie XIX i XX w. w 2018 roku uczestniczył w pracach zespołu naukowego na University of Michigan w Ann Arbor, USA. Od 2019 roku jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. W latach 2019-2020 byłem członkiem Katedry Studiów Europejskich, natomiast od 2020 roku kieruje Katedrą Studiów Regionalnych i Europejskich. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej, funkcjonującej na Wydziale Humanistycznym. Obecnie koncentruje się na badaniu lokalnych aspektów mediów i polityki historycznej. Był pomysłodawcą, a w latach 2012-2014 także redaktorem naczelnym półrocznika naukowego pt. „Przegląd Polsko-Polonijny”. Od września 2020 roku pełni funkcję prorektora ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej.

Marcin Witkowski

Marcin Witkowski

Pracownik Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczęszczał do Herbert H. Lehman High School w Nowym Jorku a następnie studiował Industrial and Labor Relations na Indiana University of Pennsylvania. Pierwszy kierownik Biura Informacji i Promocji UAM (2008-12). Koordynuje projekty międzynarodowe. Zorganizował w Poznaniu (2019 r.) pierwszą w Polsce EUPRIO Annual Conference, czyli konferencję europejskiego stowarzyszenia European Association of Communication Professionals in Higher Education, którego jest sekretarzem i jedynym polskim członkiem Komitetu Sterującego. Licencjonowany trener biznesu (REFA Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e.V.). Współautor publikacji poświęconych internacjonalizacji. Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim. Od 2019 r. jest jednym z redaktorów nowej strony internetowej uczelni w języku angielskim (www.international.amu.edu.pl), a od 2020 r. współtworzy nowy anglojęzyczny profil uczelni w mediach społecznościowych. Promuje UAM za granicą (koordynuje udział uczelni w trzech programach: Study in Poland, Ready-Study-Go, Poland! i Study in Poznań), prowadzi program wymiany międzynarodowej CEEPUS i obsługuje wizyty gości zagranicznych na uczelni (m.in. służy jako tłumacz – w pracy posługuje się pięcioma językami). Jest zaangażowany w prowadzenie Orientation Week dla studentów zagranicznych na UAM

Arkadiusz Wójs

Arkadiusz Wójs

Rektor Politechniki Wrocławskiej. Studia z fizyki ukończył na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Doktorat obronił w 1997 r. w Instytucie Fizyki PWr, w 2002 habilitował się, a w 2009 uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 2017 jest członkiem Academia Europaea, a od 2019 Polskiej Akademii Nauk. Gościnnie pracował w National Research Council of Canada, na University of Tennessee i na University of Cambridge (stypendysta Marie Curie). Wykładał na uczelniach na całym świecie. Główne obszary badań to fizyka teoretyczna i obliczeniowa ciała stałego. Jest współautorem sześciu książek i 180 artykułów indeksowanych w Scopus (indeks Hirscha 29). W swoim dorobku naukowym ma także 50 wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest laureatem głównej Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w kategorii badań podstawowych (2011 r.), a także m.in. nagrody American Physical Society Outstanding Referee (2013 r.), i wielu innych.

 Krzysztof Zaremba

Krzysztof Zaremba

Polish electronics engineer, professor of technical sciences, specializing in nuclear electronics and biomedical engineering. In 1981 he graduated from the Faculty of Electronics at the Warsaw University of Technology and in the same year he became an assistant at the Institute of Radioelectronics at the Warsaw University of Technology. He received his doctorate in 1990. He obtained his habilitation in electronics in 2003 and received the title of professor in 2012. In 2002, he became the president of the Warsaw branch of the Polish Society of Medical Physics. In 2003, he became the head of the Department of Nuclear and Medical Electronics of the Warsaw University of Technology. Dean of the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology in the years 2012-2016 and 2016-2020. In 2014 he was awarded among others the Medal of the National Education Commission and in 1988 by the Minister of National Education.

Elżbieta Żądzińska

Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 roku stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych. W latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2020 roku pełni funkcję Rektora UŁ. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Biologii Organizmalnej PAN kadencji 2020-2023, członkiem Komisji Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności oraz Przewodniczącą Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). W 2008 roku była laureatką programu NOVUM realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia.