Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2017

Kraków, 27-28 lutego 2017

Mówcy

Gerard Bah

Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, z wykształcenia politolog, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN. Certyfikowany trener kompetencji wielokulturowych, nauczyciel stowarzyszony Centrum Szkolenia Policji. Autor i współautor kampanii społecznych, programów profilaktycznych, wystąpień, publikacji i artykułów związanych z zagadnieniami praw człowieka oraz szerokorozumianej antydyskryminacji. Od 2012 roku mł. insp. Gerard Bah zasiada w Radzie Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji przy radzie ministrów. W 2015 roku został laureatem prestiżowej nagrody Okulary Równości.

Stanisław Bielecki

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, b. rektor Politechniki Łódzkiej w latach 2008 – 2016. Całe życie zawodowe i naukowe związał z tą uczelnią. Od 2002 r. profesor zwyczajny. Kieruje Instytutem Biochemii Technicznej. Prawie dwadzieścia lat opiekuje się studentami pierwszej w kraju specjalizacji biochemia techniczna. Uczestniczył w przygotowywaniu programu studiów dla tej specjalizacji. Byłem profesorem wizytującym w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji. Pracując w Grupie Roboczej ds. Biokatalizy Stosowanej (WPAB), Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB), brał udział w opracowaniu programu kursów szkoleniowych, napisaniu rozdziału „Biocatalyst Production”; „Downstream Processing” do podręcznika „Applied Biocatalysis” i organizowaniu kursów „Advanced Course on Applied Biocatalysis”. Odbyły się one na Uniwersytecie Murcia w Hiszpanii (1991 r.), Politechnice Łódzkiej (1994 r.) oraz na Akademi Rolniczej w Budapeszcie (1996 r.). Był jednym z koordynatorów projektu TEMPUS S_JEP 09917-95 „Methods of Measurement and Quality Control in Biotechnology”, w którym uczestniczyły: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Krakowie i Politechnika Łódzka. Pełni różne funkcje w organizacjach międzynarodowych. Jest m.in. członkiem Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), członkiem The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission.

H.E. Mr. Ajay Bisaria

Ambassador of India to Poland and Lithuania

Prof.dr hab. Tomasz Brzozowski

Kierownik Katedry Fizjologii, Collegium Medicum UJ. Przez 2 kadencje pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM do spraw nauki i kontaktów międzynarodowych. Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalizuje się w fizjologii człowieka, a w szczególności w fizjologii przewodu pokarmowego. W roku 1998 otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 2006 roku profesora zwyczajnego. Od 2009 roku kieruje Katedrą Fizjologii UJCM i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej. Odbył 3 letni staż naukowy w Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine-Long Beach w USA i w Klinikach Medycyny Wewnętrznej i Gastroenterologii Uniwersytetów Medycznych w Erlangen i Munster w Niemczech. W 2008 roku został Honorowym Profesorem University of California, Irvine. Jest członkiem korespondentem PAN i Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), Komitetu Wykonawczego Sekcji Farmakologii Unii Nauk Farmakologicznych (IUPHAR) i Międzynarodowej Sekcji do Badań nad Wrzodem Trawiennym (ICUR), jako jedyny reprezentant z Polski. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Opiekuna Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM, jest członkiem Rady Medycznej Szkoły dla Obcokrajowców UJCM. Od roku 2009 jest redaktorem naczelnym czasopisma Journal of Physiology and Pharmacology. Otrzymał Nagrodę PAU im. T. Browicza i Laur Jagielloński. Zajmuje się patomechanizmem choroby wrzodowej, a zwłaszcza jej aspektami wydzielniczymi i endokrynnymi, przy zastosowaniu różnych doświadczalnych modeli wrzodu trawiennego. Jest autorem i współautorem 350 publikacji, 420 prezentacji zjazdowych, 12 monografii oraz współautorem 4 podręczników fizjologii i gastroenterologii.

Gabor Dobos

Head of the "Study in Hungary. Gabor Dobos joined Tempus Public Foundation, the Hungarian national agency for international higher education programmes in 2006. He studied History at ELTE. Until 2012 he worked as national coordinator for Erasmus Mundus, Tempus, CEEPUS programme and the Hungarian Bologna Experts’ Team. He was involved in several projects aiming the enhancement of internationalisation and attractiveness of Higher Education in Hungary and Central Europe. In 2012 he was nominated as head of unit for the branch office of TPF in Pécs, managing the Campus Hungary project. Since 2015 he is the Head of Department for Study in Hungary and responsible for the Stipendium Hungaricum scholarship programme and the internationalising part of Campus Mundi, a European Social Fund project."

Joanna Domagała

Swoją karierę zawodową od początku związała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - od 2005 roku jako członek Parlamentu Samorządu Studentów oraz Przewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych PSS, następnie jako dyrektor metodyczny Centrum Językowego Ulisses. Od pięciu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej w kontaktach międzynarodowych. Doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM.

Kinga Drechny-Mucha

Kierownik Działu Promocji I Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada dwukierunkowe wykształcenie z dziedziny administracji, marketingu oraz public relations. Od 2000 roku związana z realizacją projektów marketingowych w sektorze administracji samorządowej oraz branży turystycznej i lotniczej . Przeszła cykl kursów branżowych z zakresu marketingu W latach 2006-2008 pełniła funkcję Dyrektora ds. Marketingu Krakowskiego Lotniska, odpowiedzialnego za działania promocyjne i handlowe lotniskowe i okołolotniskowe. Była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej Krakow Airport. Od 2010 roku na stanowisku Kierowniczym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, odpowiedzialna za całokształt działań promocyjnych i wizerunkowych UJ.

Maciej Duszczyk

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych. Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, kierownik Zespołu Polityki Migracyjnej oraz członek Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek, a pomiędzy październikiem 2015 i kwietniem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 2014-2015 profesor wizytujący na Uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie. Wykłady gościnne m.in. na Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Uniwersytecie w Durham, Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie. Współpracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Komisji Europejskiej. Członek Transatlantic Forum on Migration and Integration.

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2011 - 2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge. W latach 1989 -1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995 do 2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień. W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której był rektorem do roku 2013. Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia domów samotnych matek i hospicjów, a także ze stowarzyszeniem SIEMACHA. Zasiada w Radzie Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia ks. Józefa Tischnera. Mieszka w Krakowie z żoną, trójką dzieci i wnukiem. Wolne chwile spędza z rodziną w górach lub na czytaniu książek. Miłośnik muzyki barokowej.

Adam W. Jelonek

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. internacjonalizacji. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku. Pracownik Instytutu Socjologii UW w latach 1993–2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN w latach 1999–2005. Od chwili jego założenia w 2002 członek zespołu kwartalnika Krytyka Polityczna. Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007–2009 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach.

Katarzyna Jurzak-Mączka

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. W 2010 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczęła studia doktoranckie. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół bezpieczeństwa społeczności lokalnych, zapobiegania przestępczości (w szczególności CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design), socjologii prawa. Brała aktywny udział w konferencjach naukowych poświęconych zapewnieniu bezpieczeństwa w szkołach. Jest współautorką książki pt. "Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni - Teoria. Badania. Praktyka".

Dorothy Kelly

Vice Rector for International Relations at the University of Granada, where she is also professor of Translation. She obtained her B.A. in Translating and Interpreting at Heriot-Watt University, and her doctoral degree from the University of Granada. Her main research interests are translator training, directionality in translation, intercultural competence and student mobility. She was a member of Spain’s national Bologna Experts Team until 2013, and has been Chair of the Executive Board of the Coimbra Group of Universities since 2010.

Stanisław Kistryn

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nauk fizycznych, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz; testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych; badanie mechanizmów reakcji jądrowych; zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia); układy modularnej elektroniki pomiarowej oraz logiki programowalnej we współczesnych eksperymentach fizyki jądrowej. Jest współautorem 112 prac w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej i współrealizatorem 17 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Ewa Kiszka

Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z wykształcenia finansista i menedżer. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom. Prowadzi własną firmę EMivent. Jest członkiem organizacji EAIE (od 2000 roku), Rady IROs Forum (przewodnicząca w 2012 roku), Stowarzyszenia PRom. Koordynowała działania w ramach inicjatywy „Study in Pomorskie”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia (w tym różnic międzykulturowych), marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych.

Arnold Kłonczyński

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego (1994). W latach 1991-1992 odbył studia w Triton College w USA. Od 2001 asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2012–2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG. Jego zainteresowania badawcze są związane z historią Szwecji w XX wieku, stosunkami polsko-szwedzkimi i dziejami Polonii w Skandynawii w XX wieku. Bada również polską i skandynawską dydaktykę historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest autorem trzech monografii oraz ponad 60 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i szwedzkim.Od 2016 prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Edyta Lachowicz-Santos

Kierownik Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz członek Zarządu EAIE (European Association for International Education). Od kilkunastu lat zaangażowana w działania związane z procesem umiędzynarodowienia uczelni wyższych. W tym czasie koordynowała, a także brała udział w wielu międzynarodowych projektach obejmujących współpracę pomiędzy uczelniami, pracodawcami i absolwentami. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu EAIE, od 2014 roku jako wiceprzewodnicząca grupy eksperckiej EMPLOI (employability skills, graduate careers and international internships). W 2015 roku, jako pierwsza Polka w historii, otrzymała za swoje osiągnięcia na rzecz umiędzynarodowienia prestiżową nagrodę EAIE Rising Star.

Liliana Lato

Z wykształcenia anglistka specjalizująca się w metodyce nauczania języka angielskiego jako obcego. Zawodowe i życiowe doświadczenie zdobyła m. in. w Kaliforni, co przełożyło się również na umiejętności zorganizowanego podejścia do pracy w zespole i z zespołem działającym na rzecz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 roku pracuje jako Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ. Szuka nowych rozwiązań i pomysłów na sprawniejszą pracę, ułatwienie codziennego życia studentom zagranicznym oraz angażuje się w realizację kolejnych projektów i zadań, które mają na celu zwiększenie liczby studentów zagranicznych w UŁ. Jest jednym z pomysłodawców innowacyjnego projektu mobilnej aplikacji "SmartUni - Network of Mobile Ambassadors of the University o Lodz"

Dorota Maciejowska

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktywny uczestnik krajowej sieci IROs Forum (International Relations Offices Forum) zrzeszającej biura współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Członek międzynarodowych sieci współpracy takich jak Coimbra Group, Utrech Network, The Guild of Research-Intensive European Universities i do niedawna IRUN. Koordynator programów Erasmus+ kadra w UJ oraz The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Stypendystka programu EducationUSA Leadership Institutes zorganizowanego przez IIE oraz Departament Stanu w Waszyngtonie. Zawodowo, poza umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, interesuje się rozwojem kompetencji zawodowych pracowników uczelni, jest inicjatorką utworzenia Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ.

Leszek Maciusowicz

Prezes Zarządu Student Depot. Leszek Maciusowicz rozpoczął działalność Student Depot w 2014 roku - projekt prywatnych akademików Griffin Real Estate. Jego doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych jest wykorzystywane tym razem w projekcie stworzenia sieci prywatnych akademików dla studentów polskich uczelni.

Jerzy Malec

Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Profesor nauk prawnych, uznany specjalista z zakresu historii administracji i dziejów federalizmu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1978 r. obronił pracę doktorską, a w 1987 r. habilitację. W 2000 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Jest autorem ponad 130 publikacji, w tym autorem lub współautorem kilkunastu książek z zakresu historii administracji, historii ustroju oraz dziejów federalizmu polskiego i europejskiego. Ważny element tego dorobku stanowią także studia nad dziejami nauki i nauczania prawa w XVIII-XX wieku.Współpracuje z Międzynarodowym Instytutem Nauk Administracyjnych w Brukseli. Od 2002 r. pełni funkcję eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej.Od 1 września 2005 r. jest rektorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego . W tym samym roku został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Po zakończeniu kadencji otrzymał godność Honorowego Przewodniczącego KRZaSP. Jest członkiem Komisji Organizacyjnej i Legislacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Andrzej Mania

Politolog, specjalizujący się w problematyce Stanów Zjednoczonych. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972, doktoryzował się w 1975, habilitację uzyskał w 1983, profesor od 1993. Na uczelni pełnił e funkcje: wicedyrektora Instytutu Nauk Politycznych UJ ds. dydaktycznych (1985-1988), prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. studiów stacjonarnych (1990-1996), dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UJ (1996-1999), organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2000-2002), organizatora i pierwszego dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (2005-2008). Członek licznych towarzystw naukowych. Prorektor ds. dydaktyki UJ w latach 2008 -2016 .

Grzegorz Mazurek

Prorektor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki zarządzania w nowej gospodarce, w szczególności marketingu oraz e-biznesu.

Arkadiusz Mężyk

Związany z Politechniką Śląską od roku 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym tej uczelni. Na PŚl. uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych - doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę zatytułowaną Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn. 21 grudnia 2007 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W roku 2016 został wybrany na stanowisko rektora. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu analizy wrażliwości, dynamiki maszyn, mechatroniki, optymalizacji oraz układów elektromechanicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Powoływany w skład Komitetu Budowy Maszyn oraz Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, a także rad naukowych instytutów technicznych. Autor około 180 publikacji naukowych.

Ryszard Naskręcki

Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fizyk, specjalizuje się w fotofizyce i spektroskopii optycznej oraz fizyce procesu widzenia. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Fizyki UAM, W latach 2005 - 2012 przewodniczył Ogólnopolskiego Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki. Od roku 2008 jest Przewodniczącym Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii. Jest członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie obecnie kieruje Zespołem ds. kształcenia oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego, w którym kieruje Komisją dydaktyczną. Jest także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 1994-1999 odbył trzy długoterminowe staże naukowe w Centrum Badań Nuklearnych w Saclay i w Uniwersytecie w Lille; stypendysta rządu francuskiego oraz Commisariat á l'Énergie Atomique. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych, dydaktycznych i metodycznych, jest autorem lub współautorem ponad 100 doniesień konferencyjnych.Jest także autorem licznych wykładów popularnonaukowych.

Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. W 2003 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 1999 do 2005 roku był prodziekanem Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. Studiów Klinicznych, a w latach 2005-2008 dziekanem tego wydziału. Prof. Wojciech Nowak łączył pracę naukową z praktyką lekarską. Był specjalistą wojewódzkim w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej. W latach 2010-2011 pełnił funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym m.in.: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, European Society of Surgery, International Society of Surgery, European Association of Endoscopic Surgery oraz European Society of Endocrine Surgery. Zainteresowania naukowe prof. Wojciecha Nowaka skupione są wokół zagadnień chirurgii endokrynologicznej, ultrasonografii w chirurgii, chirurgicznego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, problematyki raka piersi i transplantologii. Jest autorem i współautorem 133 publikacji, 285 prezentacji zjazdowych oraz współautorem 3 monografii.

Piotr Olech

Od kwietnia 2015 roku Zastępca Dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przewodniczący międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu ds. Modelu Integracji Imigrantów. W latach 2001 do 2014 roku Sekretarz Zarządu oraz Dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, pracownik socjalny (specjalizacja - organizowanie społeczności lokalnych), socjolog, koordynator projektów nakierowanych na społeczną i zawodową reintegrację osób bezdomnych oraz wypracowywanie spójnego modelu polityki społecznej. Były członek grupy roboczej ds. badań oraz członek Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA) wspieranej przez Komisję Europejską. Ekspert i członek grup sterujących wielu europejskich projektów w zakresie polityki społecznej w tym MPHASIS, Housing First Europe, PEER REVIEW. Ekspert w zakresie instrumentów i narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie. Szkoleniowiec, autor artykułów i raportów na temat bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Koordynator ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności (2009-2014). Lider i koordynator wielu projektów w sferze polityki społecznej. Laureat nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej.

Paweł Poszytek

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W latach 1998 - 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: "Ucz się języków. Język to podstawa".

Gebhard Reul

Head of Section „Mobility Programmes and Student Support Services” at the German Academic Exchange Service - DAAD (Germany). He obtained his first Master’s degree in German Philology from the Technical University of Berlin and his second Master’s degree in Caucasus Studies from the Humboldt University. Before entering the DAAD in 2011, he has been working as head of the DAAD Information Centre in Georgia and as lecturer at Tbilisi State University for five years.

Dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie). Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). W latach 2014-2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnicywa wyższego w Polsce i w Niemczech oraz Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, red. nowej publikacji: "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni".

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach - był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym "Bajtka", pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Yingnan Sun

Yingnan Sun, economist and consultant, advisor of academic cooperation with China to the President of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, chief coordinator of China affairs of Confucius Institute in Opole University of Technology and senior advisor of several Polish, German and Chinese production enterprises. He has worked in coordinating Chinese-Polish partnership in business, education and investment for nearly two decades. He participated the founding of Confucius Institute in Opole University of Technology in 2007 and has been involving in educational cooperation of Chinese and Polish universities since then. He contributed to the establishment of the Chinese-Polish joint education project “New Silk Road Research Centre” in 2015 and made the first Chinese green-field investment possible in Poland in 2016.

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej. W latach 1985-2002 kierował zespołem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów "Przyrządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę zawodową w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie, a w 1990 roku - w Carnegie Mellon University (USA). Zrealizował ponad 60 prac badawczych we współpracy z zespołami wielu polskich ośrodków naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH), a także zagranicznych (m.in. Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University).Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak: Diamond Related Materials, Thin Solid Films, Journal of Crystal Growth, Chaos Solutions & Fractals, Solid State Electronics, Applied Physics Letters i Surface Science oraz prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych. Otrzymał nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku. Członek 25 rad naukowych, obecnie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-2019). z prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych. Otrzymał nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku. Członek 25 rad naukowych, obecnie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-2019).

Juliusz Szymczak-Gałkowski

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej od 2012. Profesor nauk technicznych od 2009. Zainteresowania naukowe: modelowanie procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych, a w szczególności przeciwdziałanie segregacji towarzyszącej takim procesom. Autor ponad 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Rozwinął na PO unikatowy wśród uczelni technicznych program kooperacji z partnerami azjatyckimi. Założyciel pierwszego w Polsce Centrum „One Road, One Belt - Nowy Jedwabny Szlak Kolejowy”. Członek Klastra Merge-Excellence przy Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, Niemcy. Inicjator współpracy z wieloma uczelniami na świecie, w tym Illinois State University, USA. Od 2012 koordynator do spraw międzynarodowych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Ekspert i doradca marszałka województwa opolskiego i prezydenta Opola. Uhonorowany Złotym i Platynowym Laurem Opolskiej i Śląskiej Izby Gospodarczej.

Marcin Witkowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia "PRom", sekretarz Zarządu EUPRIO. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych I Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczęszczał do Herbert H. Lehman High School w Nowym Jorku a następnie studiował Industrial and Labor Relations na Indiana University of Pennsylvania. Pierwszy kierownik Biura Informacji i Promocji UAM (2008-12). Od 2012 roku Sekretarz Executive Board i członek Komitetu Sterującego European Universities PR and Information Officers EUPRIO. Członek Zarządu Stowarzyszenia PR I Promocji Uczelni Polskich Prom. Juror w konkursach na najlepsze projekty promujące wyższe uczelnie (EUPRIO Awards, Baltic PR Awards, PROMYKi). Licencjonowany trener biznesu (REFA Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e.V.). Współautor publikacji poświęconych internacjonalizacji. Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim. Pracuje w Dziale Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej Uczelni.

Łukasz Wojdyga

Od lutego 2017 r. Pełnomocnik do spraw utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2008 - 2017 związany z Politechniką Warszawską, jako zastępca, a następnie Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową, w szczególności udziałem uczelni w międzynarodowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi. Wcześniej, jako prawnik współpracował z instytucjami publicznymi i prywatnymi, głównie w sektorze audiowizualnym i telekomunikacyjnym.

Marcin Wyszomierski

Dyrektor ds. współpracy z uczelniami wyższymi, Student Depot. W zespole Student Depot łączy kompetencje w zakresie finansów i marketingu, głównie z obszaru branży telekomunikacyjnej. Posiada prawie 10-letnie doświadczenie menedżerskie w branży edukacyjnej. Był współzałożycielem, a następnie zarządzającym ogólnopolską siecią placówek o najwyższej jakości.

Stefan Zotti

General Director - OeAD (Austria). Stefan Zotti (* 1976, Vienna) holds a doctoral degree in Catholic Theology from the University of Vienna and a master degree in European Studies from the Danube University Krems. He started his professional career as assistant to an Austrian Member of the European Parliament. 2007 he became political adviser to the Minister for Science and Research on national and European research and innovation policy and acting Head of cabinet in 2009. In 2010 Dr Zotti joined the cabinet of Mr Johannes Hahn, European Commissioner for Regional Policy. One of the main tasks he dealt with was establishing stronger ties between regional development and national or regional research and innovation strategies the context of theEuropean Cohesion policy’s reform. In 2014 he joined Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research ( OeAD GmbH in which he acts as Director General since January 2016. He is also Vice-president of the European Academic Cooperation Association. For several years he works as part-time lecturer at Austrian universities and is author of books and articles on questions of Applied Ethics as well as on European politics.

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizatorzy


Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół PolskichUniwersytet Jagielloński w KrakowieUrząd miasta KrakówFundacja Edukacyjna Perspektywy

Partnerzy