Program - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2019

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019
Warszawa, 17-18 stycznia 2019

Uczelnia w Mediach Społecznościowych

Program Ramowy

Konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2019"
16-18 stycznia 2019

Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Akademickich szkół Polskich (KRASP)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
(wg stanu na 02.01.2019)

ŚRODA, 16 Stycznia 2019

14:30-18:00

Wydarzenie towarzyszące

"Uczelnia w Mediach Społecznościowych" – program szkoleniowy

"Uczelnia w Mediach Społecznościowych" to projekt organizowany wspólnie przez Przestrzeń from Facebook oraz Fundację Edukacyjną "Perspektywy”. Celem projektu jest budowanie świadomości na temat roli mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku szkoły wyższej w kraju i za granicą oraz przekazanie środowisku akademickiemu wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie. W ramach wydarzenia odbędzie się szkolenie na temat budowania marki uczelni prowadzone przez eksperta z firmy Facebook. Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników konferencji - decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

14:30 - Rejestracja gości

15:00 - 15:30 - Powitanie i przedstawienie projektu "Uczelnia w Mediach Społecznościowych", zasad jego prowadzenia oraz tematyki spotkań w roku 2019

 • dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
 • Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich, Facebook

15:30 - 16:15 - Komunikacja jako konkurowanie o uwagę

 • Mateusz Wyszyński, Client Solutions Manager CPG, Facebook

16:15 - 17:00 - Budowanie marki organizacji

 • Łukasz Więckowski, Client Solutions Manager CEE, Facebook

17:00 - 17:30 - Uczelnia jako marka na rynku polskim i międzynarodowym - o roli mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku szkolnictwa wyższego.

 • prof. Grzegorz Mazurek, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego

17:30 - 18:30 - Cocktail Party & Networking

Rejestracja na szkolenie

Miejsce: Przestrzeń from Facebook, Warszawa, ul. Koszykowa 61

15:30-18:00

Wydarzenie towarzyszące

Posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (by invitation)

Przewodniczy: prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej

Miejsce: SGGW w Warszawie, Pałacyk Rektorski - Sala Senatu, ul. Nowoursynowska 166

19:00 - 21:00

Welcome Reception

Miejsce: Hotel "Golden Tulip Warsaw Centre", Warszawa, ul. Towarowa 2

CZWARTEK, 17 Stycznia 2019

Miejsce obrad: Centrum Wodne SGGW, Warszawa, ul. Jana Ciszewskiego 6

08:30-09:30
Rejestracja uczestników konferencji
09:00

Briefing prasowy - z udziałem organizatorów konferencji (tbc)

09:30-09:45

Uroczyste otwarcie konferencji

 • prof. Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
09:45-10:10

Gość konferencji

 • Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
10:10-11:30

SESJA PLENARNA I

„Atrakcyjna Polska” - Miejsce LIFE SCIENCES w budowie międzynarodowej konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego

W globalnych rankingach "by subject" (kierunkowych) polskie uczelnie prowadzące badania i kształcenie w zakresie "Life Sciences" - rolnictwo, leśnictwo, weterynaria, technologia żywności i inne - wypadają częstoktoć lepiej niż uczelnie specjalizujące się w innych dyscyplinach i są wśród "Top-100" najlepszych na świecie. W szczególności dotyczy to uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, a także uniwersytetów prowadzących badania w zakresie nauk biologicznych i przyrodniczych. Podczas sesji zostaną przedyskutowane możliwości umocnienia badań i kształcenia w grupie "Life Sciences" jako specjalności "eksportowej" polskich uczelni.

Prowadzący: prof. Wiesław Bielawski, rektor SGGW w Warszawie

Zaproszeni mówcy:

 • Margulan Baimuchan, ambasador Kazachstanu w Polsce
 • Martijn Homan, radca rolny Ambasady Holandii w Polsce
 • prof. Marek S. Szyndel, Prezydent „Association for European Life Science Universities (ICA)”, b. prorektor SGGW ds. Współpracy Miedzynarodowej 2012-2016
 • prof. Jarosław Bosy, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dyskusja

11:30-12:00

coffe break

12:00–12:20

WYSTĄPIENIE PARTNERA

Asseco dla Uczelni

Sukces ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zależeć będzie w dużym stopniu od efektywnego zarządzania uczelnią. Dotyczy to zarządzania działalnością naukową i jakością kształcenia, jak również skutecznego kreowania kultury organizacyjnej uczelni. Niezbędne są do tego narzędzia oparte na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych oraz nowych podejściach konceptualnych. Z myślą o potrzebach świata nauki Asseco stworzyło program „Uczelnia 3.0”, którego częścią są rozwiązania wspierające m.in. umiędzynarodowienie uczelni, rekrutację studentów obcokrajowców i rozwiązania dla studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mówcy: Daniel Lala, wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems oraz Grzegorz Pytkowski, pełnomocnik ds. Edukacji w Asseco Data Systems

12:20-13:20

SESJA II - DYSKUSJA PANELOWA

Jak wykreować Polskę jako HUB edukacyjny w zakresie IT i COMPUTER SCIENCES

Podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbyła się przed rokiem w Gliwicach, dyskutowana była potrzeba wykreowania w Polsce nowych (poza medycyną) "eksportowych" specjalności edukacyjnych. W szczególności wskazano na informatykę, w której polscy uczeni i studenci mają międzynarodowe osiągnięcia. Przykładowo, spośród 33 grantów European Research Council uzyskanych przez Polskę, aż 7 przypadło naukowcom z Instytutu Informatyki UW, a polscy studenci regularnie są w czołówce światowych zawodów w programowaniu zespołowym. To solidna baza do budowy międzynarodowego brandu naszych studiów w zakresie IT i Computer Sciences oraz przyciągnięcia na nie dużych grup utalentowanych studentów zza granicy. Jak skoordynować wysiłki i jakie podejmować działania aby cel ten został osiągnięty? Będzie to tematem dyskusji panelowej z udziałem kluczowych interesariuszy: przedstawicieli uczelni, resortu cyfryzacji, firm sektora IT i organizacji pozarządowych wspierających edukację w zakresie STEM.

Prowadząca: dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", inicjatorka i dyrektorka "Perspektywy Women in Tech Summit"

Zaproszeni paneliści:

 • Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej
 • Sylwia Bilska, board member Tesco Central Europe
 • Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 • Michał Dżoga, Intel

Dyskusja

13:20-14:20

lunch

14:20–14:35

WYSTĄPIENIE PARTNERA

Student Depot - Akademik czy wynajęcie mieszkania? Dylemat studenta w trakcie studiów i trendy rynkowe w 2019 roku.

Jedną z barier rozwoju umiędzynarodowienia jest przestarzała baza mieszkaniowa proponowana studentom zza granicy. Firma Student Depot, mająca doświadczenie w budowie nowoczesnych domów studenckich (m.in. zrealizowała takie inwestycje w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu) pomaga tę barierę pokonać.

Mówca: Jolanta Bubel, członek zarządu, Student Depot

14:35–15:50

SESJA PLENARNA III

Wpływ Konstytucji dla Nauki na rozwój umiędzynarodowienia - Nowy początek?

Jednym z głównych celów reformy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, sformułowanych w Ustawie z 20 lipca 2018 roku, jest podniesienie poziomu badań naukowych i ich większe umiędzynarodowienie. Ustawa zawiera wiele rozwiązań, które - przy właściwym odczytaniu i wdrożeniu - umożliwią przyspieszenie procesów internacjonalizacji uczelni. W istocie tworzy to nową jakościowo sytuację, która wymaga ponownego przemyślenia celów, instrumentów i zadań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym w zakresie umiędzynarodowienia. Do udziału w panelu zostali zaproszeni przedstawiciele MNiSW, NAWA, FRSE i uczelni KRASP, mający doświadczenie w programowaniu strategii internacjonalizacji oraz praktykę w realizacji konkretnych programów. Podejmą oni próbę zweryfikowania i ponownego sformułowania głównych zadań w zakresie umiędzynarodowienia.

Prowadzący: prof. Adam Jelonek, pełnomocnik Rektora UJ ds. internacjonalizacji, b. ambasador RP w Malezji

Zaproszeni paneliści:

 • prof. Sebastian Kołodziejczyk, przewodniczący Rady Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej NAWA
 • Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW
 • prof. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką, UAM
 • prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej
 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Dyskusja

16:50-16:00

coffe break

16:00–17:00

SESJA PLENARNA IV

Umiędzynarodowienie w praktyce - spojrzenie z perspektywy MSZ, MSW i SG

Zwiększanie liczby studentów obcokrajowców to wyzwanie nie tylko dla uczelni, ale również dla partnerów instytucjonalnych - z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Strażą Graniczna na czele. Usprawnianie procesu wizowego i harmonizowanie interesów uczelni z racjami bezpieczeństwa narodowego, to w kontekście napięć migracyjnych na świecie zadania trudne i odpowiedzialne. Podczas sesji przedstawiciele MSZ, MSW i SG zaprezentują - ze swoich perspektyw - aktualny obraz migracji studenckich do Polski, wskażą trendy rozwojowe, a także zasygnalizują problemy. Będzie to także okazja do rozmowy na temat nowelizacji "Ustawy o cudzoziemcach"- znajdującej się już na zaawansowanym etapie legislacyjnym, a zarazem w wielu zapisach kontrowersyjnej w odniesieniu do uczelni.

Prowadzący: prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej

Zaproszeni mówcy:

 • płk Andrzej Jakubaszek, dyrektor Zarządu d/s Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Granicznej
 • Sławomir Misiak, I Radca, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Konsularny
 • Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSW (tbc)

Dyskusja

17:10

Transfer uczestników z Centrum Wodnego na stację metro "Stokłosy" oraz do zespołu hoteli przy ul. Towarowej 2.

19:00

Zbiórka i transfer uczestników konferencji (spod hoteli przy ul. Towarowej) na uroczystą kolację i Galę konkursów w Auli Kryształowej SGGW

20:00-23:00

Uroczysta kolacja połączona z Galą:

 • IX edycji Konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2019
 • II edycji Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019"

Oprawa Gali – Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Akteon”. W programie także koncert zespołu "Promni".
Miejsce: Aula Kryształowa SGGW, ul. Nowoursynowska 166

22:45

Transport gości do hoteli - kurs pierwszy

23:00

Transport gości do hoteli - kurs drugi

PIĄTEK, 18 Stycznia 2019

Miejsce obrad: Centrum Wodne SGGW, Warszawa, ul. Jana Ciszewskiego 6

09:30-11:00

SESJA PLENARNA V

Umiędzynarodowienie badań naukowych. Program "Polskie Powroty" i inne działania adresowane do Polonii naukowej - oczekiwania i realia

Główne wyzwanie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego związane jest z umiędzynarodowieniem badań naukowych. Współczynnik obecności obcokrajowców wśród naszej kadry naukowej jest jednym z najniższych na świecie (2,7 proc. w roku akad. 2017/18), a niski poziom umiędzynarodowienia badań (mierzony procentem wspólnych prac autorów polskich i zagranicznych wśród ogółu publikacji) obniża pozycje naszych uczelni w rankingach. Aby zmienić ten stan rzeczy konieczne jest zwiększenie obecności naukowców zza granicy w polskim życiu naukowym. Niedawno NAWA rozstrzygnęła konkursy: "Polskie Powroty" i "Partnerstwa Akademickie" mające na celu uzyskanie międzynarodowego wsparcia dla polskiego potencjału naukowego. Uwarunkowania i efektywność tych działań oraz propozycje ich rozszerzenia zostaną omówione podczas sesji z udziałem organizatora konkursów, naukowca-beneficjenta i przedstawicieli różnych typów uczelni akademickich.

Prowadzący: prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zaproszeni mówcy:

 • dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • dr Rafał Mostowy, Senior Researcher, Oxford Uniwersity; Honorary Research Fellow, Imperial College Londyn; współzałożyciel i członek Rady Fundacji Polonium – organizacji zrzeszającej Polonię naukową na całym świecie

Komentatorzy:

 • prof. Jerzy Lis, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • prof. Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dyskusja

11:00-11:30

coffe break

11:30-11:45

Wystąpienie promocyjne - Cambridge Assessment Admissions Testing

 • Ilona Berowska, Business Support Manager, Cambridge Assessment Admissions Testing: Recruiting international students for Medicine and Dentistry using the BioMedical Admissions Test (BMAT)
11:45-12:30

SESJA PLENARNA VI

"Study in..." - łączone miejsko-uczelniane inicjatywy promocji międzynarodowej

Podczas sesji zostaną przedstawione wyniki ogólnopolskiego badania dotyczącego wspólnych, uczelniano-miejskich inicjatyw międzynarodowej promocji szkół wyższych. W szczególności omówione będę formy i sposoby finansowania tych działań i ich formalnego umocowania w strukturach i programach działania władz głównych miast akademickich.

Wprowadzenie: Anna Kiryjow-Radzka, prezes Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

Komentarze:

 • dr Eliza Kania - "Study in Poznań", Urząd Miasta Poznań
 • Wiktoria Herun - "Study in Lublin", Urząd Miasta Lublin
 • Anton Blazheyev - "Study in Lublin", Politechnika Lubelska
 • Dariusz Ostrowski - "Teraz Wrocław", Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
 • Ewa Kiszka - "Study in Pomorskie", Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Ludwik Szakiel - "Study in Pomorskie", Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dyskusja

12:30-13:50

SESJA PLENARNA VII

Umiędzynarodowienie w praktyce - problemy, sprawozdania, komunikaty

Podczas sesji zostaną zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, w tym: KPK "Horyzont 2020", IROs Forum, Parlament Studentów RP, FRSE, Fundację Edukacyjną "Perspektywy", Krajową Reprezentację Doktorantów i Erasmus Student Network.

Prowadzący: prof. Grzegorz Mazurek, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego

Zaproszeni:

 • Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland & Baltics at Facebook: - "Uczelnia w Mediach Społecznościowych” - wspólny projekt "Przestrzeń from Facebook" oraz "Fundacji Edukacyjnej Perspektywy”.
 • Liliana Lato, przewodnicząca IROs Forum, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Łódzki: - Nowa twarz IROs Forum (tbc)
 • dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK "Horyzont 2020": - Program COST
 • Julia Łysik, koordynatorka programu "Study in Poland"; Joanna Domagała, koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "SiP": - Nowe rynki i inicjatywy w międzynarodowej promocji polskich uczelni
 • Agnieszka Rybińska, dyrektor Biura Badań i Analiz FRSE: - Mobilność kluczem do kariery - wnioski z badania FRSE
 • Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Radosław Łyko, przewodniczący Zarządu ESN Polska
13:50-14:00

Prezentacja sponsorska Arcus:
- Bezpieczeństwo, oszczędność i komfort – zarządzanie dokumentem w edukacji

14:00–14:10

Wystąpienie specjalne

Zaproszenie na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2020"

 • prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej
14:10–14:25

Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

 • prof. Marek Tukiendorf
 • prof. Michał Zasada
 • Waldemar Siwiński
14:25-15:30

Farewell lunch

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Współpraca partnerska

Partner technologiczny