KONFERENCJA

STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2016

Gdańsk 21-22 stycznia 2016

Mówcy

Paweł Adamowicz

Prawnik, polityk i samorządowiec. W maju 1988 współorganizator strajku okupacyjnego studentów na Uniwersytecie Gdańskim i przewodniczący Studenckiego Komitetu Strajkowego. W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji UG . Był najmłodszym prorektorem (do spraw studenckich) Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1993. W latach 1990-1994 był radnym Miasta Gdańska wybranym z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, w latach 1994-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Autor książki „Gdańsk jako wyzwanie” i wielu artykułów o tematyce samorządowej, metropolitalnej i regionalnej.

Wiesław Banyś

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizacja naukowa: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, w szczególności gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne oraz językoznawstwo stosowane, językoznawstwo komputerowe i tłumaczenie automatyczne. Odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich, w 2004 profesor wizytujący na Université Paris XIII. Członek 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i USA. Uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych i 2 międzynarodowych grupach badawczych. Pełnił funkcje: dziekana Wydziału Filologicznego UŚ, członka Zarządu Association France-Pologne pour l'Europe, prorektora UŚ ds. nauki i informatyzacji. Od 2008 rektor Uniwersytetu Śląskiego, od 2012 przewodniczący KRASP, od 2015 członek zarządu European University Association (EUA). Uhonorowany m.in. Palmes Académiques (2006) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Arif Erkol

Kanclerz Akademii Finansów i Biznemu Vistula, od 2009 r.. Do jego obowiązków należą m.in. strategiczny rozwój grupy uczelni Vistula, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza kosztów i budżetowanie... W 2002 roku ukończył Bogazici University z dyplomem licencjata w zakresie edukacji naukowej, a w 2008 r. uzyskał dyplom MPA na Clark University w zakresie administracji publicznej. Od 2012 r. jest studentem studiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i finalizuje prace nad dysertacją doktorską poświęconą internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Justyna Gieżyńska

Współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, kieruje Studybility i Fundacją Luminar. Wykształcona w USA na University of California, Santa Cruz (antropologia kultury) oraz na Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University (studia środkowoeuropejskie). Zajmowała różnorodne stanowiska na uczelniach i w biznesie, pracowała w Banku Światowym w Waszyngtonie i Warszawie. Wieloletnia członkini EAIE i zarządu sekcji Marketing&Recruitment. Stworzyła w 2005 roku jedno z pierwszych biur międzynarodowych na polskiej uczelni. Zajmuje się kwestiami rekrutacji studentów zagranicznych, podnoszeniem jakości nauczania w j. angielskim oraz umiędzynarodowieniem w szerszym kontekście. Pomysłodawczyni cyklu Leadership Forum in Higher Education dla władz uczelni, promującego rozwój uczelni poprzez umiędzynarodowienie.

Joanna Gocłowska-Bolek

Adiunkt w Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk ekonomicznych, latynoamerykanistka, specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju gospodarczego i społecznego krajów Ameryki Łacińskiej oraz integracji gospodarczej w regionie latynoamerykańskim. Od 2012 roku dyrektorka Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA UW. Promotorka współpracy akademickiej uczelni polskich i latynoamerykańskich. Pełni funkcję pełnomocniczki KRASP ds. Ameryki Łacińskiej oraz członkini zarządu Europejskiej Rady Studiów Latynoamerykanistycznych (CEISAL).

Tomasz Jeleński

Nauczyciel akademicki, architekt, urbanista. Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; członek Zespołu do Spraw Cudzoziemców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; przewodniczący INTBAU Poland Chapter. Pracował na Cardiff University, WSIiZ w Rzeszowie i WST w Katowicach. Visiting professor m.in. w: Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology. Wykładowca i trener międzynarodowej letniej akademii Challenges of Sustainable Development. Ekspert Fundacji Sendzimira oraz Fundacji MiLA w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Stypendysta Ministra Kultury i Ministerstwa Nauki. Laureat konkursów projektowych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych.

Karolina Jędrzejkowska

Absolwentka European Partnership of Business Schools (Reutlingen-Londyn). Doktorantka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu; interesuje się szczególnie badaniami nad szkolnictwem wyższym. Od dwóch lat kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Politechniki Gdańskiej. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie biznesowe w consultingu i branży finansowej (rynki kapitałowe, inwestycje) z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Ewa Kiszka

Z wykształcenia finansista i menedżer. Kieruje Działem Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom. Prowadzi własną firmę EMivent. Jest członkiem organizacji EAIE (od 2000 roku), Rady IROs Forum (przewodnicząca w 2012 roku), Stowarzyszenia PRom. Koordynowała działania w ramach inicjatywy „Study in Pomorskie”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia (w tym różnic międzykulturowych), marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych.

Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji, w tym w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ok. 100 projektów od 5PR do H2020). Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Inicjator cyklu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R w Polsce (2004-2013). Członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Magda Kudewicz-Kiełtyka

Od trzech lat zajmuje się promocją międzynarodową Politechniki Śląskiej. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej w kontaktach międzynarodowych. Absolwentka socjologii kultury na Uniwersytecie Śląskim, marketingu i public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Akademii Dyplomacji.

Edyta Lachowicz-Santos

Kierownik Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz członek Zarządu EAIE (European Association for International Education). Od kilkunastu lat zaangażowana w działania związane z procesem umiędzynarodowienia uczelni wyższych. W tym czasie koordynowała, a także brała udział w wielu międzynarodowych projektach obejmujących współpracę pomiędzy uczelniami, pracodawcami i absolwentami. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu EAIE, od 2014 roku jako wiceprzewodnicząca grupy eksperckiej EMPLOI (employability skills, graduate careers and international internships). W 2015 roku, jako pierwsza Polka w historii, otrzymała za swoje osiągnięcia na rzecz umiędzynarodowienia prestiżową nagrodę EAIE Rising Star.

Janusz Moryś

Od 2008 rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor nauk medycznych, specjalista w zakresie anatomii i neurobiologii. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (2012-2016). Członek komisji przy Ministerstwie Zdrowia ds. reformy kształcenia na kierunku lekarskim. Sekretarz Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej (2015-2019). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (2007-2011). Promotor 18 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekun 5 zakończonych przewodów habilitacyjnych. Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych, rozdziałów do podręczników i skryptów dla studentów. Współautor podręcznika „Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy”. Kierownik lub główny wykonawca projektów naukowych PAN, KBN i MNiSW, wielokrotnie organizator lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych zjazdów naukowych w kraju i zagranicą.

Włodzimierz Nykiel

Od 2008 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Od 2012 Wiceprzewodniczący KRUP, członek Prezydium KRASP oraz Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego. Założyciel (1997) i kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Był m.in.: konsultantem International City Management Association w Waszyngtonie (1991, 1992), członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej (2003, 2004) i Społecznej Rady Skarbowości (2004, 2005) przy Ministrze Finansów oraz Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007). W latach 2006-2010 był członkiem Rady Legislacyjnej. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest członkiem Board of Trustees w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Od 2002 należy do International Fiscal Association; w latach 2005-2011 wybierany do zarządu tej organizacji.

Chris Price

Dyrektor Adventus Education. Wykształcony w Wielkiej Brytanii i USA. Przez 20 lat pracował jako dyrektor biur międzynarodowych oraz działów marketingu międzynarodowego na publicznych i prywatnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, w domu mediowym zajmującym się międzynarodowym marketingiem w szkolnictwie wyższym oraz w agencji rekrutacyjnej. Jako konsultant, Chris zajmuje się relacjami z agentami, marketingiem w edukacji, rekrutacją zagraniczną oraz marketingiem w sieci. Ma tytuł Fellow of the Chartered Institute of Marketing, był członkiem zarządu sekcji Marketing&Recruitment w EAIE, obecnie jest członkiem Rady tamże. Otrzymał Bo Gregersen Award for Best Practice od EAIE za innowacyjny wkład w międzynarodowe szkolnictwo wyższe oraz Queens Award for Enterprise za sukces uniwersyteckiej kampanii rekrutacyjnej, którą kierował.

Danuta Romaniuk

Jest anglistką, doktorem literaturoznawstwa, pracuje jako nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Prowadziła zajęcia i badania naukowe na Uniwersytecie Turyńskim. Pracuje także jako wydziałowy koordynator mobilności. Reprezentuje Uniwersytet Warszawski w projekcie International University: Challenges of Multilingual and Multicultural Learning Space. Brała udział w pracach projektowych w latach 2012 - 2015 nad podnoszeniem jakości kształcenia w kontekście umiędzynarodowienia uczelni.

Justyna Sidor

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego i Grant MacEwan University w Kanadzie. Główna specjalistka ds. Nowych Mediów w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi bloga: www.studentsinwarsaw.com i koło naukowe #NEWMEDIACLUB.

Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnicywa wyższego w Polsce i w Niemczech oraz Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, red. nowej publikacji: "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni"

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa – m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach – był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym "Bajtka", pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej od 2012. Profesor nauk technicznych od 2009. Zainteresowania naukowe: modelowanie procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych, a w szczególności przeciwdziałanie segregacji towarzyszącej takim procesom. Autor ponad 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Rozwinął na PO unikatowy wśród uczelni technicznych program kooperacji z partnerami azjatyckimi. Założyciel pierwszego w Polsce Centrum „One Road, One Belt - Nowy Jedwabny Szlak Kolejowy”. Członek Klastra Merge-Excellence przy Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, Niemcy. Inicjator współpracy z wieloma uczelniami na świecie, w tym Illinois State University, USA. Od 2012 koordynator do spraw międzynarodowych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Ekspert i doradca marszałka województwa opolskiego i prezydenta Opola. Uhonorowany Złotym i Platynowym Laurem Opolskiej i Śląskiej Izby Gospodarczej.

Paweł Tkaczyk

Założyciel i właściciel agencji brandingowej MIDEA. Buduje silne marki, pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom, jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą, pisze blog o budowaniu marki. Obie jego książki: „Zakamarki marki” oraz „Grywalizacja” – obie znalazły się na pierwszym miejscu listy bestsellerów OnePress, "Zakamarki marki" zdobyły tytuł Marketingowej książki roku 2011. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i University of Limmerick, Irlandia.

Andrzej Tretyn

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2012. W 1978 ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. 1983 doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1981 pracuje na UMK. 1991 habilitacja na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1996 uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. Od 1999 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1999-2005 dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od 2005 przez dwie kadencje prorektor UMK ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W 2012 wybrany na stanowisko rektora, kieruje też Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Wielokrotnie przebywał na stypendiach zagranicznych, w tym w Agriculture University Wageningen (Holandia), York University (Wielka Brytania), Institute for Physical and Chemical Research w Tokio i Jokohamie. Był stypendystą Fundacji Humboldta i japońskiego GSPS. Współpracował z Instytutem Maxa Plancka w Kolonii i Uniwersytetem Gyeongsang w Korei. Zajmuje się naukowo cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, prowadzi również badania z zakresu biologii medycznej.

Grzegorz Węgrzyn

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego. Odpowiedzialny w tej uczelni między innymi za rozwój badań naukowych, współpracę międzynarodową, programy wymiany studentów i nauczycieli akademickich w ramach Unii Europejskiej (m.in. programy Erasmus i Erasmus+). Koordynator międzynarodowych projektów naukowych i dydaktycznych. Redaktor w pięciu międzynarodowych czasopismach naukowych (w tym w redaktor naczelny jednego z nich i zastępca redaktora naczelnego drugiego). Organizator międzynarodowych konferencji naukowych.

Sławomir Wójcik

Z wykształcenia lekarz, pracuje jako nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, kieruje również Uczelnianym Centrum Rekrutacyjnym. Przewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Od ponad dekady zajmuje się różnymi aspektami umiędzynarodowienia macierzystej Uczelni – promocją zagraniczną, rekrutacją, opieką i tutoringiem studentów zagranicznych. Za tę pracę został nagrodzony przez studentów tytułem "Amicus studentium 2015".

Joanna Zadarko

Swoją karierę zawodową od początku związała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - od 2005 roku jako członek Parlamentu Samorządu Studentów oraz Przewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych PSS, następnie jako dyrektor metodyczny Centrum Językowego Ulisses. Od pięciu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej w kontaktach międzynarodowych. Doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM.

Anna Zbierska

Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, odpowiedzialna za strategię marketingową Miasta Gdańska. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych z zakresu marketingu i PR w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Doświadczenie zdobywała w biznesie: była m.in. szefem PR oraz dyrektorem marketingu w firmie Atlas. Wcześniej – redaktor naczelna wydawnictwa ATEXT, tłumacz literatury, współpracownik pism literackich i artystycznych. Realizowała wiele międzynarodowych kampanii i pomysłów kreatywnych związanych z promocją miasta. Laureatka licznych nagród i wyróżnień branżowych związanych z marketingiem miejsc.

Marek Zimnak

Doktor ekonomii (specjalność marketing); wcześniej ukończył magisterskie studia polonistyczne. Jest wiceszefem Biura Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz kierownikiem Zakładu Public Relations w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od lat 2005/6 kieruje pracami zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, a w latach 2005-2012 reprezentował Polskę w Komitecie Sterującym European Universities Public Relations&Information Officers Association (EUPRIO). Kierował ponadto pracami Porozumienia Uczelni Wrocławskich, realizującego od 2009 roku projekt „Wrocławski Indeks”. Wieloletni dziennikarz (m.in. redaktor naczelny miesięcznika komputerowego „CHIP”), właściciel agencji public relations, publicysta, trener i wykładowca. Autor i współautor wydanych ostatnio akademickich publikacji książkowych Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000 i Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości.