Mówcy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2022
Wrocław, 31 marca - 1 kwietnia 2022

GOŚĆ HONOROWY

Wojciech Murdzek

Wojciech Murdzek

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Inżynier elektronik, wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji. 5 grudnia 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, był nim do 16 kwietnia 2020 r. Od 16 kwietnia do 19 października 2020 r. pełnił funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zasiadał w Radzie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Mówcy

Jarosław Bosy

Jarosław Bosy

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalista z zakresu geodezji satelitarnej, inicjator i koordynator projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym. W 2014 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację do tytułu profesora zwyczajnego. Autor lub współautor ok. 90 oryginalnych prac twórczych, z których większość jest opublikowana w języku angielskim w czasopismach wyróżnionych w JCR. Był na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii, Włoszech i Australii. Od 2012 roku jest członkiem, a od 2016 roku wiceprzewodniczącym Komisji Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Jest znanym ekspertem oceniającym: krajowe projekty badawcze w panelach Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie przewodniczył panelom) oraz międzynarodowe projekty H2020 dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC, członek panelu PE10) oraz Europejskiej Agencji GNSS. (GSA). Był recenzentem wielu projektów dla austriackich (FWF) i niemieckich (DFG) agencji grantowych.

Paulina Boroń-Kacperek

Paulina Boroń-Kacperek

Dyrektor Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Członkini Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. W konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021 organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zdobyła tytuł Gwiazdy Marketingu. Zanim w roku 2013 trafiła na UPWr, pracowała w urzędzie marszałkowskim województwa dolnośląskiego. Stypendystka Fundacji Roberta Bosch’a dla przyszłych kadr kierowniczych oraz Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, licznych kursów i szkoleń.

Agnieszka Będkowska-Kopczyk

Agnieszka Będkowska-Kopczyk

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (studia slawistyczne, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych). Pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Procesu Bolońskiego i po. Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym tejże uczelni. W ramach Programu Edukacja realizowała półroczne stypendium na Uniwersytecie w Oslo (2012). W latach 2016–2020 pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Franciszka i Karola w Grazu.

Dorota Bruszewska

Dorota Bruszewska

Exams Portfolio Manager, Pearson Central Europe. Ekspert w dziedzinie egzaminów i certyfikatów językowych, jak również brytyjskich kwalifikacji zawodowych BTEC. Od sześciu lat opiekuje się portfolio egzaminacyjnym Pearsona w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w tym szeroko uznawanym Pearson English International Certificate.

Bogusława Drelich-Skulska

Bogusława Drelich-Skulska

Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest absolwentką tej uczelni (wówczas Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu). Badania, które przyniosły jej doktorat i habilitację dotyczyły ewolucji polityki ekonomicznej Dalekiego Wschodu (Korei Południowej i Japonii). Prof. Drelich-Skulska prowadziła też badania nad rozwojem regionalnym w Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląsk. Uczestniczyła, głównie jako kierownik, w projektach finansowanych w ramach programów Jean Monnet, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem i redaktorem 7 książek oraz ponad 90 artykułów naukowych poświęconych procesom gospodarczym i politycznym w Azji. Prowadziła wykłady na wielu zagranicznych uczelniach, m.in. w Szwajcarii, Japonii, Australii, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Marta Foryś

Marta Foryś

Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przewodnicząca sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych - IROs Forum. Absolwentka Wydziału Zarzadzania AGH. Członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, założyciel Krakow Universities Network. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Swarthmore College, Columbia University i Penn State University (2003) oraz International Visitor Leadership Program. Ekspert w dziedzinie współpracy z Wietnamem. Organizator cyklicznej Konferencji POL-VIET. Odznaczona odznaką 80-lecia Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica.

Teofil Jesionowski

Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej. Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Polski chemik, inżynier, od 2013 prof. dr hab. nauk chemicznych, członek korespondent PAN, profesor zwyczajny Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Autor ponad 300 publikacji indeksowanych przez Thomson Reuters JCR. Wpółtwórca ponad 45 patentów i zgłoszeń patentowych. Współautor rozdziałów w monografiach, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach (Springer, Wiley, InTech, etc.). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Edytor lub członek rad programowych czasopism naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (Scientific Reports – Nature group), Dyes and Pigments, Physicochemical Problems of Mineral Processing. Był również członkiem ministerialnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa. W 2016 został prorektorem Politechniki Poznańskiej ds. edukacji ustawicznej kadencji 2016-2020, a następnie wybrany na rektora tej uczelni. W 2020 został członkiem korespondentem PAN.

Krzysztof Jóźwik

Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej. Krzysztof Jóźwik ukończył studia na Wydziale Mechanicznym PŁ w 1987 r., uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W 1998 r. obronił rozprawę doktorską na Wydz. Mechanicznym PŁ, a. nominację profesorską uzyskał w 2014. Prof. Jóźwik opiekował się zespołem młodych naukowców, który realizował wiele prac dla przemysłu (Dresser-Rand, Faurecia, PSA Citroen&Peugeot, Eurocopter – później Airbus Helicopters), w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ.

Bogumiła Kaniewska

Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia polonistyczne w UAM, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Za swoją rozprawę zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka sukcesów takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii.

Sebastian Kawałko

Sebastian Kawałko

Asseco Data System

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada ukończone szkolenia i certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, negocjacji, strategii. Większość kariery zawodowej związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie między innymi zarządzał projektami informatycznymi, a także brał udział w tworzeniu Centrum Usług Wspólnych IT. Jako doradca prezydenta w Urzędzie Miasta Lublin zajmował się rozwojem obszaru Smart City. Juror i mentor w globalnym programie akceleracyjnym dla startupów Acceli City prowadzonym przez fundację Leading Cities z Bostonu. Wcześniejsza kariera związana z komunikacją i mediami. W Asseco doradza głównie w obszarach związanych z edukacją, HR oraz digitalizacją.

Stanisław Kistryn

Stanisław Kistryn

Pełnomocnik Rektora UJ ds. sieci Una Europa, b. prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Profesor nauk fizycznych, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz; testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych; badanie mechanizmów reakcji jądrowych; zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia); układy modularnej elektroniki pomiarowej oraz logiki programowalnej we współczesnych eksperymentach fizyki jądrowej. Jest współautorem 112 prac w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej i współrealizatorem 17 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Doradca strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94, Nihon University, Tokio). Wielokrotnie nagradzany, specjalista w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Głównym obszarem działalności dr Zygmunta Krasińskiego jest rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska i zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska Polski. Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Założyciel Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Audytor w ramach International Visibility Project. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators, a od 2021r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Jolanta Krupa

Jolanta Krupa

Wiceprzewodnicząca w Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie od 2018 roku realizuje badania w ramach pracy doktorskiej. Naukowo zajmuje się tribologią - bada zużycie się materiałów, w tym cienkich twardych powłok do zastosowania przemysłowego. Od początku studiów aktywnie działała w ramach samorządu studenckiego i koła naukowego AGH Racing, za co została wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie działa również w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych.

Maciej Krzyczkowski

Maciej Krzyczkowski

Kierownik Działu Współpracy i Promocji Międzynarodowej w Collegium Civitas. Odpowiedzialny m.in. za budowanie marki i reputacji uczelni zagranicą, a także prowadzenie anglojęzycznej strony www oraz mediów społecznościowych. Współtwórca prestiżowego programu Szkół Letnich skierowanych do studentów z USA. Absolwent Informatyki ze specjalizacją Zarządzanie Projektami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, w której przez kilka lat współtworzył nową strategię zagranicznej promocji studiowania w PJATK. Pasjonat piłki nożnej i gier planszowych.

Jerzy Lis

Jerzy Lis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z uczelnią związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Od 1978 pracuje w AGH. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana WIMiC. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH. W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society. Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Julia Łysik

Julia Łysik

Absolwentka lingwistyki stosowanej i komunikacji międzykulturowej (j. angielski i francuski) Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Niżnym Nowogrodzie (Rosja), a także studiów podyplomowych „Zarządzanie i Marketing” na Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia” na Politechnice Warszawskiej. Temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego zgłębia od 2011 roku, a od 2013 roku jest związana z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, gdzie koordynuje liczne projekty międzynarodowe. Od 2016 roku jest także koordynatorką programu „Study in Poland”.

Wojciech Marchwica

Wojciech Marchwica

Dr Wojciech Maria Marchwica, prof. UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, wykładowca UJ. Uzyskał wykształcenie w dziedzinie filologii polskiej, jak i muzykologii. Od 1983 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim (obecnie w Instytucie Muzykologii). Wojciech M. Marchwica był również wielokrotnie zapraszany jako visiting professor do USA (Rochester, NY; Bloomington NJ) i na Ukrainę (Kijów, Lwów). Niezależnie od działalności akademickiej pełnił liczne funkcje jako manager kultury, jak np.: dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Centrum Kultury (1992 Europejski Miesiąc Kultury; 1993 konferencja i festiwal sztuk Narody i Stereotypy); w 1994 – jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa – zaplanował i zrealizował projekt Spotkania Krakowian; 1998-2001 przygotował projekt i realizował obchody Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej jako Dyrektor Biura Jubileuszowego (później Ośrodek Informacji i Promocji UJ). W 2007-2009 był project managerem w firmie Symposium Cracoviense zajmując się planowaniem i organizacją kongresów. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina (2011-2017). Od 2008 roku współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”.

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki zarządzania w nowej gospodarce, w szczególności marketingu oraz e-biznesu.

Marta Mendel

Marta Mendel

Lekarz weterynarii, toksykolog, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2019-2020), prorektor ds. współpracy międzynarodowej (od września 2020). Pierwsze doświadczenia międzynarodowe zdobywała studiując w Tierärztliche Hochschule w Hanowerze, w Niemczech, a następnie współpracując ze szwajcarskim Research Institute of Organic Agriculture, w Frick i Freie Universität, w Berlinie, a także współkierując grupą GA networking group on Medicinal Plants and Natural Products in Animal Healthcare and Veterinary Medicine. Poza projektami badawczymi wspiera projekty edukacyjne i rozwojowe realizowane głównie z Afryce.

Arkadiusz Mężyk

Arkadiusz Mężyk

Od 2020 roku przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Związany z uczelnią od 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚl. Na tej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych - doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę "Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn". Od 2007 profesor nauk technicznych. Jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach - od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych. W kadencjach 2011-2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. W 2018 roku został wybrany na wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN. Od 1 września 2020 roku przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, jest również współautorem 18 patentów, które dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.

Marcin Moniuszko

Marcin Moniuszko

Od 2016 prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik projektu badawczego nad zidentyfikowaniem wariantu genetycznego, który predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID-19. Wiceprzewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek zarządu sekcji immunologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska. W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku, od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej, bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w National Institutes of Health (Bethesda, USA). Od 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Jest wiceprzewodniczącym białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. W 2020 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Alojzy Nowak

Alojzy Nowak

Prof. Alojzy Z. Nowak jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego UW. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Studiował także na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), Uniwersytecie w Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz na Free University of Berlin (Niemcy). W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 2018 roku prof. Alojzy Z. Nowak kieruje Akademickim Związkiem Sportowym.

Marek Pawełczyk

Marek Pawełczyk

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju. Specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Związany z Politechniką Śląską od 1999 roku. W 2016 roku wybrany na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z 70 krajów. Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe, był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych.

Dorota Piotrowska

Dorota Piotrowska

Jest badaczką i nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełni również funkcję dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, pełnomocnika rektora PŁ ds. internacjonalizacji oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +W ramach pracy akademickiej koordynuje liczne projekty w zakresie szeroko pojętej internacjonalizacji- umowy o podwójnych dyplomach, projekty partnerstw międzynarodowych, akredytacje i rankingi międzynarodowe- programowe i instytucjonalne, projekty mobilnościowe dla studentów i kadry akademickiej. W ramach codziennej działalności wprowadza również liczne innowacje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia, skutecznych systemów zapewnienia jakości i innowacyjnych modeli zarządzania uczelnią. W swojej działalności naukowo-badawczej prowadziła i nadzorowała wiele projektów poświęconych zarządzaniu strategicznemu w instytucjach szkolnictwa wyższego, zarządzaniu zmianą, badaniu dynamicznych modeli rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego na świecie, implementacji walidacji nieformalnego i poza formalnego uczenia się.

Jacek Pluta

Jacek Pluta

Od 2000 roku adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2019 roku Z-ca Dyrektora w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 1996 roku autor oraz współautor projektów badawczych w obszarze jakości życia, rynku pracy, samozatrudnienia, niepełnosprawności. Publikuje w obszarze socjologii wiedzy, socjologii kultury, socjologii miasta, problemów społecznych oraz przedsiębiorczości. W latach 2008 - 2010 uczestnik projektu badawczego pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych w Polsce. W latach 2009-2014 współautor, realizator, kierownik projektów badawczych m.in. Wrocławska Diagnoza Społeczna (edycja 2010, 2014, 2017), Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia (2015). Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych (2012-2013). Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław (2016), Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich (2019-2020). Uczestnik prac-współautor Strategii Wrocław 2030, Dokumentu Programowego Kultura-Obecna! 2020+

Monika Poboży

Monika Poboży

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), politolog (absolwentka Instytutu Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), prawnik (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); autorka i redaktorka szeregu publikacji z zakresu prawa i systemu politycznego Unii Europejskiej oraz zasad funkcjonowania instytucji i polityk unijnych; stypendystka Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (2003), Uniwersytetu w Konstancji (2005) oraz Uniwersytetu w Moguncji (2008), w latach 2016-2017 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; w latach 2012-2015 zastępca dyrektora Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ds. dydaktycznych i jakości kształcenia; w latach 2011-2018 adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2017-2020 zastępca Dyrektora Biura Prezesa w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Paweł Poszytek

Paweł Poszytek

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2007 uzyskał, na tej samej uczelni, stopień doktora nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo. Wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2017-2018 współtworzył nową podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Autor wielu artykułów dotyczących modelu współpracy nauki z biznesem oraz edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w „Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics” oraz w tak renomowanych wydawnictwach, jak Cambridge i Multilingual Matters). Ze względu na swoje zasługi w obszarze nauki dr Paweł Poszytek został mianowany członkiem Rady Programowej International Institute of Informatics and Systemics (2019). Od maja 2016 roku jest dyrektorem generalnym FRSE – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a 21 października 2020 r. został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do składu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach działalności FRSE odpowiada m.in. za stworzenie polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label. Od 2017 r. pełni również obowiązki oficjalnego delegata WorldSkills Poland. Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie kilka płyt oraz doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Anna Kiryjow-Radzka

Anna Kiryjow-Radzka

Prezeska Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, specjalistka PR w Biurze Prasowym SGGW. Odpowiedzialna za kreowanie wizerunku uczelni i współpracę z mediami. Z wykształcenia socjolożka ze specjalizacją komunikacja, stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i zainteresowania naukowe – obecnie kończy studia podyplomowe z obszaru Nowoczesnej komunikacji marketingowej na Uniwersytecie SWPS. Fanka social mediów i digital marketingu.

Bianka Siwińska

Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnicywa wyższego w Polsce i w Niemczech oraz Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, red. nowej publikacji: "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni".

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach - był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym "Bajtka", pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Piotr Stepnowski

Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2005) uzyskał na Wydziale Chemii UG. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora. Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008–2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Odbył kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Był uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”. Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów.

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk

Od 2018 roku prezydent Wrocławia. Z wykształcenia socjolog, w latach 2011-2018 dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW, od listopada 2018 r. prezydent Wrocławia. Z zamiłowania społecznik i samorządowiec. Od zawsze zaangażowany społecznie: przewodniczył Radzie Pomocy Społecznej, dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie, wiceszef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, działał w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu polityki społecznej. W latach 2007-2011 pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Od 2011 r. był dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych. Odpowiadał za współpracę z organizacjami pozarządowymi, zdrowie, pomoc społeczną, partycypację społeczną, sport i rekreację czy kulturę. W 2015 r. uczestniczył w tworzeniu w Urzędzie Miejskim Biura Partycypacji Społecznej, dzięki któremu urzędnicy i władze miasta mogą być bliżej jego mieszkańców.

Beata Świtek

Beata Świtek

Od zawsze związana z językiem angielskim - najpierw jako lektor, później metodyk w jednej ze znanych szkół językowych w Zielonej Górze. Od 2013 związana z Pearson Central Europe, gdzie rozpoczęła pracę jako ELT Consultant, a obecnie zajmuje stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, nadzorując pracę zespołu doradców, pracujących na terenie całej Polski. Jej głównym celem jest wsparcie nauczycieli z różnych sektorów edukacji we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, aby podnieść efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Tadeusz Uhl

Tadeusz Uhl

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej; koordynator konsorcjum UNIVERSEH. Jest inicjatorem interdyscyplinarnego kształcenia opartego na projektach w zakresie mechatroniki oraz jednym z twórców kierunku kształcenia Mechatronika, a także inicjatorem współpracy międzynarodowej z wieloma uczelniami w kraju i za granicą w ramach umów bilateralnych oraz programów ERASMUS. Członek Society of Experimental Mechanics, American Society of Mechanical Engineers, komitetu narodowego International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science IFToMM, zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zespołu ekspertów Komisji Europejskiej przyznającego granty na badania naukowe. Jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu (High Level Group) w zakresie Kluczowych Technologii (KTE – Key Enabling Technologies), która działa przy Komisji Europejskiej. Autor oraz współautor ponad 800 publikacji naukowych, a także ponad 40 patentów krajowych i międzynarodowych.

Anna Wiśniewska

Anna Wiśniewska

Dyrektor Biura Współpracy w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od ukończenia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowana w realizację programów europejskich związanych z edukacją i badaniami naukowymi TEMPUS, ERASMUS, Programy Ramowe ds. badań i innowacji. Przez 9 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Założycielka i koordynatorka polskiej sieci Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS, recenzentka wniosków składanych do KE i NAWA, członkini krajowych i europejskich grup roboczych, przedstawicielka rządowa do Komitetów Programowych przy KE oraz koordynatorka projektów finansowanych z funduszy europejskich. Od lat zaangażowana w obszary związane z rozwojem kariery naukowej i współpracy międzynarodowej, między innymi poprzez wspieranie środowiska naukowego w przygotowywaniu wniosków do programu Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programach ramowych Unii Europejskiej.

Rafał Witkowski

Rafał Witkowski

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historyk, dr hab. nauk humanistycznych, współtwórca kierunku Liberal Arts and Sciences przy Wydziale Historii UAM. W latach 2011-2020 dyrektor uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), którego celem jest budowanie oferty przedmiotów w językach obcych. Zaangażowany we włączenie UAM do Konsorcjum uniwersytetów EPICUR. Od 2020 prorektor ds. współpracy międzynarodowej - w ramach tej funkcji rozwija współpracę z uniwersytetami w prawie wszystkich zakątkach świata. Otwarty na nowe formy współpracy międzynarodowej m.in. promuje ideę microcredentials. Poliglota (angielski, litewski, włoski, rosyjski, niemiecki).

Arkadiusz Wójs

Arkadiusz Wójs

Rektor Politechniki Wrocławskiej. Studia z fizyki ukończył na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Doktorat obronił w 1997 r. w Instytucie Fizyki PWr, w 2002 habilitował się, a w 2009 uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 2017 jest członkiem Academia Europaea, a od 2019 Polskiej Akademii Nauk. Gościnnie pracował w National Research Council of Canada, na University of Tennessee i na University of Cambridge (stypendysta Marie Curie). Wykładał na uczelniach na całym świecie. Główne obszary badań to fizyka teoretyczna i obliczeniowa ciała stałego. Jest współautorem sześciu książek i 180 artykułów indeksowanych w Scopus (indeks Hirscha 29). W swoim dorobku naukowym ma także 50 wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest laureatem głównej Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w kategorii badań podstawowych (2011 r.), a także m.in. nagrody American Physical Society Outstanding Referee (2013 r.), i wielu innych.

Oleksandr Zakharchuk

Oleksandr Zakharchuk

Strateg ds. mediów społecznościowych, kurator treści cyfrowych. Laureat konkursu Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019 w kategorii „Gwiazda Marketingu / Marketing Star”. Były członek zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PROM ds. internacjonalizacji – pierwszy w blisko 20-letniej historii Stowarzyszenia członek zarządu z zagranicy. Współtwórca projektu dla obcokrajowców przyjeżdżających na studia do Polski – Poland Now. Łącząc nowe technologie z dobrymi praktykami marketingu, Oleksandr sukcesywnie tworzy nowoczesny wizerunek marek, za które odpowiada. W latach 2013 - 2018 współtworzył nową strategię zagranicznej promocji studiowania w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W latach 2018 - 2020 przyczynił się do wzmocnienia wizerunku Uniwersytetu SWPS – pierwszego prywatnego Uniwersytetu w Polsce – na rynkach zagranicznych, bezpośrednio promując ofertę edukacyjną wśród kandydatów za granicą. Od listopada 2020 roku — główny specjalista w Biurze Komunikacji i Promocji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Oleksandr odpowiada za strategię w mediach społecznościowych (m.in. NAWA, Research in Poland oraz kampanii Ready Study Go! Poland) oraz koordynuje proces tworzenia treści cyfrowych.

Tomasz Zatoński

Tomasz Zatoński

Dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pełni funkcję Prorektora ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w kadencji 2020 – 2024. Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Lekarz otolaryngolog, specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu chorych na nowotwory głowy i szyi. Konsultant wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii dla województwa dolnośląskiego. Przewodniczący elekt na lata 2020-2024 Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Odbył liczne staże zagraniczne w tym najważniejsze:

  • Klinice Otolaryngologii, Uniwersytetu w Pittsburgh, PA, USA, w której został stypendystą;
  • Oddziale Otolaryngologii MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA;
  • Oddziale Otolaryngologii Chaim Sheba Medical Center of Tel-Aviv University, Izrael;
  • Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA.

Prywatnie pasjonat sportów, przede wszystkim biegania; pomysłodawca i organizator Biegu Uniwersytetu Medycznego BUMWRO. Animator masowych akcji prozdrowotnych dla dzieci i dorosłych. Lider badania kohortowego mieszkańców Wrocławia PICTURE (Population Cohort Study of Wroclaw Citizens). Zaangażowany również w redukcję smogu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Izabela Zawiska

Izabela Zawiska

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, od 2012 roku związana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2020 roku kieruje Działem Współpracy Międzynarodowej, koordynując współpracę międzynarodową i partnerstwa na poziomie uczelni z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi. Zarządza programami wymiany bilateralnej oraz mobilnością pracowników i studentów, przyjmowaniem gości zagranicznych, sprawozdaniami dotyczącymi współpracy międzynarodowej i in. Kierownik ogólnouniwersyteckich programów i projektów mobilnościowych w ramach oferty NAWA, Programu Erasmus+, Edukacja i in. Przedstawiciel Uniwersytetu w grupach roboczych międzynarodowych sieci współpracy tj. Utrecht Network, The Guild of European Research-Intensive Universities, UNA Europa. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach i seminariach z zakresu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i edukacyjną.

Grażyna Żebrowska

Grażyna Żebrowska

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. W latach 2003-2019 pracowała jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Do jej obowiązków należało inicjowanie i ułatwianie współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami naukowymi i akademickimi. Była również zaangażowana w promowanie polskich uczelni wyższych i jednostek naukowych w Stanach Zjednoczonych. Od 2019 r. sprawowała funkcję dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z wykształcenia jest fizykiem. Uzyskała doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji i na Uniwersytecie Gdańskim.